Arcibiskup Wojda: „Musíme za našu kresťanskú identitu povstať!“

„Je neprijateľné žiadať právo na potrat – teda právo usmrcovať. Nikto nemá právo iného človeka zabiť!“

Čenstochová, 6.5.2024 (kath.net / BKP/pl) 

„Musíme za našu kresťanskú identitu, za suverenitu nášho svedomia, nášho myslenia a za našu slobodu vo vyznávaní viery povstať, aby sme bránili hodnoty vychádzajúce z Evanjelia a z našej kresťanskej tradície!“

Vyhlásil predseda Poľskej biskupskej konferencie, arcibiskup Tadeusz Wojda SAC, v homílii svätej omše slávenej na Jasnej Góre 3. mája na sviatok najsvätejšej Panny Márie, Kráľovnej Poľska. Arcibiskup Wojda ďalej povedal:

„Stále viac pozorujeme oslabujúcu sa vieru v našom národe, ľahkomyseľné zanedbávanie slávenia nedeľnej Eucharistie a sviatostí. Pozorujeme nedostatok solídneho odovzdávania viery v rodinách. Sekularizácia si vyžaduje svoju daň nielen u dospelých, ale aj u detí a mládeže. Pocit potreby posilniť manželské vzťahy sviatosťou sa oslabuje.  Morálne postoje, ktoré odporujú Evanjeliu a kresťanskej náuke sa šíria. Už máme dosť z toho vychádzajúcich napätí, rozkolov a sociálnych rozporov. Je smutné a alarmujúce, že v našej spoločnosti sa v ostatných rokoch objavilo toľko nenávisti – dnes to nazývame nenávistným prejavom – ktorý vyvolal negatívne emócie a dokonca násilie.“

Arcibiskup Wojda ďalej pripustil:

„Je strašné, že my, Máriin národ, strácame povedomie našej poľskej tradície a kultúry, ktorá sa prejavuje kresťanským postojom otvorenosti a úcty k iným, ako aj citlivosťou pre dar ľudského života. Potrebujeme kresťanskú identitu, aby sme neupadli do existenčnej prázdnoty a nestratili nádej v život. Nesmieme si nechať odňať túto vnútornú silu, ktorej prameň spočíva v Máriinom Synovi – Ježišovi Kristovi. Túto identitu si preto musíme zachovať, lebo nám dáva pocit spojenia s Bohom. To prehlbuje naše vedomie toho, že ľudský život má jedinečnú hodnotu a nikto by ho nemal ničiť, aj keď je nedokonalý. Život od počatia po prirodzenú smrť zostáva miestom dialógu medzi človekom a Bohom!“

Arcibiskup Wojda tiež zdôraznil, že každú ženu v jej povolaní matky podporuje Mária. A súčasne očakáva, že každá rodina sa stane svätyňou, v ktorej sa každý nový život oslavuje a miluje!

„Vzhľadom na pravdu sú všetky ostatné postoje nepochopiteľné. Nie je akceptovateľné žiadať ‚právo na potrat‘  – teda vlastne právo usmrcovať. Nikto nemá právo iného človeka zabiť, zvlášť keď ide o bezbranné nevinné dieťa!“

Arcibiskup ďalej pripomenul:

„Mária dnes stojí pred nami, aby nás ako Kráľovná podporovala pri múdrom a rozhľadenom zvládaní sociálnych a národných problémov. Ona nás učí rešpektovať na pravde založenú demokraciu, ktorá je v duchu kresťanskej kultúry a tradície zameraná na objektívne dobro. Ona nás povzbudzuje usilovať o zmierenie a sociálnu harmóniu a vyhýbať sa tomu, čo nás oddeľuje a mení. Ona v nás vzbudzuje želanie spolupracovať so vzájomnou úctou a s uznaním našich práv a povinností rešpektovať dôstojnosť iných ľudí v duchu spravodlivosti a kresťanskej lásky.“

Arcibiskup Wojda ešte dodal, že kresťan je vždy v zmysle Evanjelia kvasom novej dobroty, nového vanutia Ducha a povedal:

„Podľa nášho stavu, našich schopností a nášho povolania musíme prijať výzvy, ktoré pred nami ležia. Musíme povstať, aby sme bránili našu kresťanskú identitu, suverenitu nášho svedomia a myslenia i našu slobodou vo vyznávaní viery, a aby sme bránili hodnoty vyplývajúce z Evanjelia a našej kresťanskej tradície. Musíme brániť naše náboženské presvedčenie, úctu pred náboženským cítením aj výuku náboženstva na školách, pri ktorej nejde len o to naučiť sa niečo o Bohu, ale aj o tvorbu hodnôt a o úctu pred dobrom a kultúrou našej spoločnosti.“

Predseda BKP pripomenul aj to, že tohtoročné veľkonočné trojdnie v Poľsku uviedlo začiatok deväťročnej novény pred 2000-ročným jubileom diela vykúpenia a zdôraznil: 

„Vyviňme to úsilie a vytvorme si osobný plán obnovy s modlitbami, sviatosťami, Božím slovom a podnikajme duchovné púte a iné iniciatívy. Prosme Máriu, aby naše úsilie o obnovu prinieslo mnoho dobrého ovocia pre naše osobné blaho, pre blaho našich rodín a našej spoločnosti!“

-zg