Prítomná chvíľa

„Pomáhaj mi, Pane, aby som nepremárnil prítomnú chvíľu v márnom očakávaní na veľké chvíle.” (Ján XIII.)

2. adventná nedeľa A

Mt 3,1-12 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie … Read more

Svet bez Boha

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.” (sv. Edita Steinová)

1. adventná nedeľa A

Mt 24,37-44 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli … Read more

Ateizmus – viera

„Skutočný ateizmus je predposledným stupňom k skutočnej viere. Ľahostajný človek nemá žiadnu vieru, má iba hrozný strach.” (F. M. Dostojevskij)