Svet bez Boha

„Nie Boh je nepriateľom človeka, ale svet bez Boha.” (sv. Edita Steinová)

Ateizmus – viera

„Skutočný ateizmus je predposledným stupňom k skutočnej viere. Ľahostajný človek nemá žiadnu vieru, má iba hrozný strach.” (F. M. Dostojevskij)

ZASVÄTENIE ĽUDSKÉHO POKOLENIA BOŽSKÉMU SRDCU

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:Tvoji sme a tvoji chceme zostať.Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť,každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému … Read more

Sv. Ján Mária Vianney o očistci

„Keby sme vedeli, akú moc majú tieto dobré duše v očistci nad Srdcom Božím, a keby sme vedeli, akých milostí je možné získať ich príhovorom, nezabúdali by sme toľko na ne. Musíme sa za ne veľa modliť, aby aj ony za nás mnoho prosili.“

Bl. Katarína Emmerichová o očistci

„Ak sa niekto modlí či trpí za duše v očistci, prospieva im hneď táto obeť a sú tak rady, tak šťastné a tak vďačné! Ak som za ne obetovala svoje bolesti, vždy sa za mňa prihovárali.“

Maria Lindmayerová o očistci

„Ak prosíme dušičky o pomoc, bývame čoskoro vypočutí, nie však preto, že nás dušičky vypočuli, ale že nám Boh vyhovel pre svoju nesmiernu lásku k dušiam v očistci, lebo Boh ich veľmi miluje.“

Sv. Hrieronym o očistci

„S každou zbožne slúženou svätou omšou vychádza mnoho duší z očistca a spejú do neba. To isté je možné povedať o omšiach, ktorých sa zbožne zúčastňujeme.“

Sv. Faustína o očistci

„Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. Čoskoro som došla na hmlisté miesto, ktoré bolo naplnené ohňom, kde trpeli mnohé duše. Tieto duše sa vrúcne modlili, ale pomôcť si už nemohli. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotkli. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, … Read more

Modlitba sv. Gertrúdy za duše v očistci

Večný otče, obetujem Ti Najsvätejšiu Krv Ježiša Krista, v spojení so všetkými omšami slúženými v tento deň po celom svete, za všetky sväté duše v očistci, za všetkých hriešnikov v Tvojej katolíckej Cirkvi, v mojej vlastnej krajine a v mojej vlastnej rodine. Amen.