Čo je dobré vedieť o katolíckej náuke o antikristovi

V Knihe The Kingship of Christ and the Conversion of the Jewish Nation (Kráľovský majestát Krista a obrátenie židovského národa) páter Denis Fahey podáva prehľad toho, čo je o antikristovi isté, čo je pravdepodobné a čo nerozhodnuté. 

Reálna ľudská osoba 

Je isté, že antikrist bude jeden muž, jedna ľudská osoba. Sv. Ján apoštol píše, že kto popiera, že „Ježiš Kristus prišiel v tele“ je antikrist. V tomto zmysle boli mnohí antikristi, niektorí väčší ako iní. Tí väčší boli predzvesťou toho, čím antikrist bude.
Niektorí predpokladali, že „antikrist“ bude sekta, či skupina bezbožných mužov,  ateistické prostredie, alebo obdobie prenasledovania.[1] Nie je to tak, hoci tí môžu poslúžiť ako predzvesť alebo znamenia toho, že jeho príchod hrozí. Ale určite to bude len jeden muž.  
Španielsky teológ 15. storočia Francisco Suárez učí, že to bude iba človek v tom zmysle, že to nebude satan v ľudskej podobe.[2] No bude mať veľkú moc a osobné kvality zvádzania.[3] Sv. Pavol o tom píše:
„Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení,“ (2 Sol 2, 8-10)

Jeho vláda 

Všeobecne je zhoda založená na biblických textoch, že začiatky jeho kariéry „budú nízke a temné.”[4] Avšak výsledkom jeho schopnosti zvádzať bude, že jeho moc, dobyvačnosť a vplyv porastie, až bude vládnuť svetu.[5] V Zjavení sv. Jána sa hovorí:
„ … Celá zem obdivovala šelmu …  A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. … Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom,“ (Zjv 13, 1-7)
Z toho vyplýva, že bude prenasledovať Cirkev a tak viesť vojnu proti Bohu. Prorok Daniel tiež píše:  
Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na časy a pol času,“ (Dan, 7, 25)  
To bude „skúška pre dobrých a očista pre bezbožných a odpadlíkov.“[6] Hriech tých druhých bude potrestaný tým, že sa im umožní veriť jeho lžiam a byť utvrdení v hriechu: 
„Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži.“ (2 Sol 2, 8-11). 

Povaha jeho prenasledovania

V knihe o antikristovi židovský konvertita páter Lémann uvádza, že to budú dva kľúčové typy prenasledovania: 

  1. Postavenie kresťanskej náuky mimo zákon
  1. Povinnosť učiť omyl

To sa bude vynucovať s veľkou dôkladnosťou a krutosťou. 

On bude okrem toho tvrdiť, že je Boh a vyžadovať, aby sa mu klaňali „v Božom chráme“ – čo sa zavedie ako riadny postup. O tomto tvrdení úspešne presvedčí mnohých skrze „moc, znamenia a klamlivé zázraky“ ako sme spomenuli.    

Doba jeho prenasledovania

Avšak jeho vláda bude dočasná – aj keď tí, ktorí pod ňou budú trpieť, ju budú pociťovať ako večnosť. Bude pravdepodobne trvať posledné obdobie tri a pol roka, ako učí Daniel a Apokalypsa:  

„Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na časy a pol času,“ (Dan. 7.25) 

„ … a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov,“ (Zjv, 13.5) 
Na konci jemu povolenému času bude antikrist zničený: 
„Ale bude zasadať súd a odníme mu moc, aby ju zničil a zahubil až do konca,“ (Dan, 7, 26) 
„Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu,“ (2 Sol 2, 8) 
„Ale šelmu (antikrista) zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou,“ (Zjv 19, 20)  
Vidíme, čo je o antikristovi isté a vstupujeme do oblasti pravdepodobností a názorov.

Vzťah so židmi  

Mnohí cirkevní otcovia a teológovia sú presvedčení, že antikrist oklame židov, ktorí ho budú velebiť ako dlho očakávaného mesiáša a pomáhať mu pri ustanovení jeho vlády. To sa často uvádza na základe slov samotného Krista:  
„Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali,“ (Jn 5,43). 
Napríklad sv. Hieronym to vysvetľuje takto:
Po tom čo židia opovrhli pravdou v osobe Ježiša Krista, prijmú faloš a podvod velebením antikrista.[7]  
Takýto názor majú mnohí iní – napríklad sv. Ambróz, sv. Gregor Veľký, sv. Ján Zlatoústy, sv. Efraim.  
Niektorí predstavitelia židov velebili mnohých falošných mesiášov vrátane Bara Kochbu a dokonca aj Napoleona. Teológ Suarez poznamenáva: 
„Od doby Krista niekoľkí z vlastnej autority predstierali, že sú mesiášmi a židia ich vítali.  V Skutkoch 8 čarodejník Šimon predstieral, že je mesiáš a mnohí židia v neho uverili. Kristove slová nemožno aplikovať na jedného ale na všetkých tých falošných mesiášov.“[8]

No on píše aj nasledovné:

„Predošlé vysvetlenie (sv. Hieronýma a ostatných) je však lepšie, lebo je jeden, ktorého židia očakávajú a jeden, ktorého  všetci privítajú. Iní, ktorí predstierali, že sú mesiášmi, neboli prijatí všetkými židmi, ale iba niektorými.“ [9] 
Bartolomej Holzhauser (+ 1658) uvádza:  
„Židia, ktorí vedia, že Jeruzalem bude sídlom mesiáša, prídu zovšadiaľ a prijmú antikrista ako mesiáša.“ [10]
Podobne Mária z Agredy:  

„Delegáti z istých národov, Židia, Turci a Tatari ho budú prosiť osobne, aby ich oslobodil z ich neznesiteľného jarma. On ochotne vyhlási, že splní ich želania, ale súčasne podnieti susedné národy k revolúcii. 
Židia mu nakoniec prinesú vzácnu korunu a kráľovské rúcho ako aj žezlo a vyhlásia ho za svojho slobodne zvoleného kráľa. …“ Mnohí židia  budú prúdiť do Babylonu. A antikrist sa bude usilovať rozšíriť svoje kráľovstvo. …“  
„Potom bude pochodovať do prisľúbenej zeme  okupovať Jeruzalem. Vtedy sa konečne králi sveta vystrašia a spoznajú, ž majú do činenia s antikristom, zvlášť preto, že židia celého sveta budú oznamovať veľké talenty a skutky antikrista, takže jeho chvála bude znieť celým svetom.“[11]

Ako zistíme, veľmi významným faktorom takého zmýšľania sú dôležité podobnosti medzi tým, čo katolíci očakávajú od antikrista a tým, čo niektorí predstavitelia židovského náboženstva otvorene tvrdia, že sa má očakávať od tohto predpokladaného mesiáša. 

Jeho národnosť 

Populárna je idea, že antikrist sám bude žid  a členom kmeňa Danovcov. Tento názor mal sv. Irenej, aj sv. Robert Bellarmine.[12]
Avšak argumenty v prospech tejto idey sú nepresvedčivé. Na myšlienku, že židia by neprijali nežida ako svojho mesiáša páter Lémann odpovedá: 
Už po stáročia židia vítali nepriateľov Ježiša Krista a jeho Cirkvi a robili sa ich spoločníkmi. Vo veľrade v Paríži v r. 1807, aplikovali biblické tituly vyhradené výlučne Mesiášovi na Napoleona, hoci Napoleon nemal židovskú krv. Dokonca vítali princípy francúzskej revolúcie ako svojho mesiáša!“ [13]

Zhrnutie:   

Nie je to ani isté, ani pravdepodobné. Je to iba možné, nič viac.[14]

Sídlo jeho ríše  

Sú dva názory na to, odkiaľ bude antikrist vládnuť svojmu globálnemu kráľovstvu. Bude to Jeruzalem, alebo Rím. 
V r. asi 180 po Kristovi sv. Irenej učil:
„V čase svojej vlády, antikrist prenesie sídlo svojej vlády do pozemského Jeruzalema.“[15]
Nasledovali ho niekoľkí cirkevní otcovia aj iní ako sv. Hipolyt, sv. Robert Bellarmine, Kornelius, Lapide a ďalší.  

Suarez píše: 

„Z toho, čo sme povedali o antikristovi, že je   rasou žid a nachádza hlavnú podporu u židov, okamžite vyplýva, že obnoví  mesto svojich predkov a ich chrám, na ktorý boli vždy zvlášť hrdí.“[16]
Páter Lémann odmieta ideu, že vyhlásenie za mesiáša závisí od jeho židovskej krvi a uvádza:  
„Ak by antikrist konal inak, ako by ho mohli  prijať ako mesiáša židia, ktorí snívajú o pozemskej sláve Jeruzalema a predstavujú si, že toto mesto sa stane kapitolou  budúceho mesiánskeho kráľovstva.“
Tento argument, ako sa zdá, sa v našej dobe posilňuje vďaka vzniku a rastu sionizmu.[17]
Iný názor je, že bude vládnuť z Ríma. Sv. Robert Bellarmine sa však mocne stavia proti  tejto myšlienke.
O zmierení týchto dvoch názorov píše teológ páter E. Sylvester Berry. V diele o Zjavení sv. Jána učí, že antikrist bude vskutku vládnuť z Jeruzalema a že antikristov „falošný prorok“ bude vládnuť z Ríma počas dlhej vakantnosti Svätého stolca:  
„Náš božský Spasiteľ má predstaviteľa na zemi v osobe pápeža, ktorému udelil plnú moc učiť a vládnuť. A podobne antikrist bude mať svojho predstaviteľa vo falošnom prorokovi, ktorý bude vybavený hojnou satanskou mocou na oklamanie národov […]

Ten prorok zrejme zasadne ako istý druh antipápeža počas vakantného pápežského stolca.“[18]

No v čom bude spočívať antikristova vláda?

Už vidíme, že to bude prenasledovanie Cirkvi, potláčanie svätej omše a praktizovania katolíckej viery. To bude cena za nový alternatívny a globálny jeden svetový náboženský systém.
Vieme, že katolícki teológovia a mystici učili, že to bude pravdepodobne založené v okolí jeruzalemského chrámu ako naturalistické náboženstvo a morálny kódex.
Vieme tiež, že to, čo katolícki teológovia očakávajú od antikrista sa veľmi nepríjemne zhoduje s tým, čo niektorí vplyvní židovskí spisovatelia očakávajú od svojho mesiáša, ako aj so „svetlom“ a náboženstvom, ktoré, ako si myslia, prinesie jeho príchod pohanom. 

https://www.lifesitenews.com/opinion/everything-you-need-to-know-about-catholic-teaching-on-the-antichrist/

-zg-