KÁZEŇ: Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce

Kázeň na 4. adventnú nedeľu rok A

Drahí bratia a sestry, v dnešnom prvom čítaní z knihy Samuelovej zaznejú slová: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“ Tieto slová povedal prorok Nátan kráľovi Dávidovi. Povedal mu ich preto, lebo sám kráľ Dávid si uvedomoval, že mu je dobre, že má pokoj a že žije v paláci. Hovorí: „Pozri, býva v dome s cédrovými stenami, ale Božia archa stojí pod stanmi.“ Božia archa bola sprítomnením samotného Boha, archa, ktorú niesli židia 40 rokov cez púšť a ktorú potom doniesli do Jeruzalema, tam prebývala. Sám kráľ Dávid si uvedomoval, že Boh mu požehnáva, že naozaj býva v dome z cédrov a Božia archa stojí v stane. A tak si uvedomuje, že treba s tým niečo robiť. Sám Nátan hovorí kráľovi tie krásne slová: Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“ A srdce mu ponúka myšlienku postaviť Bohu chrám, veľkolepý chrám miesto, kde bude prebývať. Kde bude miesto, kde bude uctievaný Boh, kde bude prebiehať kult Bohu jedinému, ktorý požehnáva kráľa Dávida.
Vidíme, že to boli dobré veci, a pri dobrých veciach, ktoré nám ponúka sám Boh, sám Pán nás požehnáva. Pán je s tebou, požehnáva našu prácu a pomáha nám.
Tak sa, bratia a sestry, pozrime skrze dnešné Božie slovo ešte na jedno srdce. Pozrime sa na srdce Panny Márie. Panna Mária, ktorá bola vlastne ešte dievčaťom alebo mladou ženou, neskúsenou, jednoduchou, ale naozaj úprimnou a zbožnou. Prichádza k nej anjel Gabriel a doslova vychrlí na ňu množstvo informácií o tom, čo sa stane, čo sa bude diať, veľké množstvo informácií.
Panna Mária na všetky tieto informácie reagovala iba dvoma vetami. Tá prvá veta zaznela, keď povedala slová: „Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám, čiže…“ Veta, ktorá iba vyjadrovala, že nechápe, čo sa deje. Jednoducho anjel Gabriel, duchovná bytosť, bola pre ňu nepochopiteľná. Človek nezažíval takúto blízku skúsenosť s duchovným svetom. Anjel Gabriel na ňu vylial množstvo informácií, že sa stane matkou Božieho syna, Duch Svätý na ňu zostúpi… . Hoci Panna Mária nerozumela týmto informáciám, vyjadrila to v druhej vete. Bola to veta plná viery a dôvery voči Bohu, keď povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Jej srdce bolo plné viery a dôvery a obrátilo sa k Božej vôli. Bolo nastavené na plnenie Božej vôle, Božia vôľa prichádzala k nej skrze toto zázračné stretnutie s anjelom Gabrielom. Neskôr sa potom prejavuje v ďalších udalostiach, ktoré Panna Mária sama zažíva. Postupne uchováva tieto udalosti vo svojom srdci, aby možno neskôr aj porozumela. Toto je srdce Panny Márie, ktoré bolo nastavené na Božie veci a prijímalo ich. Naozaj dokonale splnila Boží plán, ku ktorému ju povolal sám Boh.
Tak sa pozrime, milí bratia a sestry, na záver ešte na jedno srdce. Pozrime sa na svoje srdce a ako je nastavené, pretože do nášho srdca, skrze naše vedomie a uši, city a ďalšie zmysly pristupuje množstvo informácií, ktoré môžu byť z tohto sveta, od nás samých alebo dokonca od samotného diabla. Dokážeme rozlišovať medzi týmito vnuknutiami, ktoré prichádzajú do nášho srdca? Či dokážeme rozlišovať to, čo od nás chce Boh? Čo nás pokúša, a čo prichádza z mentality tohto sveta? Je dôležité, aby sme vedeli rozlišovať medzi týmito vecami.
Aby sme si vedeli správne vybrať to, čo nám ponúka Boh. Takým rozlišovacím prostriedkom je to, čo vyjadril sám Pán Ježiš, keď hovorí: „Podľa ovocia poznáte strom.“ Podľa toho, aké požehnanie k vám prichádza, viete, či je s vami Pán, alebo či nie je. Či plníme vôľu svoju, tohto sveta, ba dokonca diabla, alebo či plníme Božiu vôľu.“
Keď plníme Božiu vôľu, konáme tak ako kráľ Dávid, aj s nami bude Pán. Snažme sa, milí bratia a sestry, snažme sa vedieť rozlišovať. Už vieme, že to nie je ľahké, ale úprimnosť, pravidelná modlitba, pristupovanie k sviatostiam a naozaj úprimnosť voči Bohu nám dávajú dosť silné signály, aby sme vedeli rozlíšiť.
Učme sa od srdca Panny Márie, ktoré bolo krásne, nepoškvrnené hriechom, či už dedičným alebo osobným. To srdce bolo nastavené tak, že nepotrebovalo veľa informácií a predsa keď Mária nechápala, povedala tie krásne slová plné viery a dôvery: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“
Amen.