KÁZEŇ: Toto vám bude znamením

Kázeň sviatok Narodenia Pána

Drahí bratia a sestry, narodil sa Boží Syn Ježiš Kristus, a už Božie Slovo nám v prvom čítaní z proroka Izaiáša dáva svedectvo. Prorok hovorí a prorokuje, lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je Syn. Na jeho pleciach spočíva vláda, a volajú ho obdivuhodný radca, mocný Boh, večný Otec, knieža pokoja. Krásne pomenovania Mesiáša, Božieho Syna – že je obdivuhodný radca, že je mocný Boh. Je večný Otec, knieža pokoja. Krásne pomenovania.
Ale vidíme, že na začiatku prichádza Pán Ježiš alebo Boží Syn, či Mesiáš, ako malé, nevinné, bezbranné dieťa. Jeho narodenie sprevádzajú mnohé udalosti, a jednu z nich opisuje dnešné evanjelium podľa Lukáša.
V tom istom kraji, kde sa narodil Pán Ježiš, boli pastieri, ktorí v noci bdeli. Toto pomenovanie, že pastieri bdeli, je veľmi pekné a silné, pretože sám Pán Ježiš veľakrát hovorí o bdení. Bdejte, máme bdieť a doslova dávať pozor, pretože kedy prichádza Pán? Prichádza o polnoci, a počúvame doslova, že v noci.
Títo pastieri bdeli a v noci strážili svoje stádo. Práve v noci, keď videli, prichádza Pánov anjel – čiže naozaj krásne vyjadrenie, aj doslovné aj symbolické. To nám hovorí znova, že aj my máme bdieť, máme byť pozorní. Aj keď spíme, tá noc sa stáva symbolom nejakej temnoty, ťažkej chvíle, možno prenasledovania či úzkosti, kedy človek môže byť už zvedený, oklamaný.
Čiže títo pastieri bdeli, a vtedy k nim prichádza Pánov anjel. A zvestuje im veľkú správu, ale skôr, než im zvestuje túto správu, hovorí: „Nebojte sa,“ pretože týchto pastierov zachvacuje aj veľký strach. Veľakrát tie veľké udalosti, ktoré majú prísť, predchádza nejaká ťažkosť. Človek musí prekonať ťažkosti, aby mohol získať niečo lepšie, silnejšie, užitočnejšie, krajšie. Aj títo pastieri, ktorí vedeli, museli prekonať tento veľký strach, ktorý prichádzal určite aj z toho, že sa im zjavila nadprirodzená bytosť, anjel. Možno aj iné ťažkosti, ktoré prežívali, a Pánov anjel im zvestuje veľkú radosť. Keď hovorí, „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán,“ a zvestuje im túto veľkú radosť, ktorú ešte umocňuje vyjadrením: „To bude znamenie – nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
Znamenie, o ktorom hovorí tento anjel týmto pastierom, je, že to znamenie bude malé dieťa – obyčajné malé dieťa v plienkach a uložené v jasliach. Práve toto dieťa je znamením a symbolom nevinnosti, čistoty, bezhriešnosti. Cez toto dieťa prichádza Boh na túto zem, prichádza Ježiš Kristus. Myslím si, že aj kvôli tomu sám diabol veľmi bojuje proti deťom, útočí najmä na tie najnevinnejšie a môžeme povedať najzraniteľnejšie, ktoré prichádzajú na tento svet alebo ktoré ani neprídu na tento svet, ale sú zabíjané umelými potratmi, interrupciou. Toto je naozaj diabolský útok, ktorý chce akoby zničiť to znamenie, ktoré stále pretrváva – znamením, v ktorom prišiel Ježiš Kristus, prišiel ako malé dieťa. Samozrejme, vyrástol, stal sa dospelým a vykonal vykupiteľské dielo za nás.
A ten symbol potvrdzuje aj to, že diabol proti nemu bojuje. Rôzne štatistiky, napríklad aj tá, že za rok umelým potratom je zabitých okolo 42 až 43 miliónov detí. To je iba o trošku menej ako prirodzene zomrie za rok ľudí na tejto zemi. Je to veľmi podobné číslo, čiže je to nesmierne veľké číslo. Diabol útočí a chce akoby zničiť symbolicky povedané to znamenie, ktoré prichádza na tento svet – Ježiša Krista.
Aj v nás má byť veľká radosť, keď napriek naozaj všetkým ťažkostiam tohto sveta, ktorý vidíme, prežívame a vnímame, môže prísť vtedy, keď prekonáme možno aj ten veľký strach, ktorý na nás dobieha z rôznych oblastí nášho života, či už sveta alebo našich osobných prežívaní. Snažme sa aj my prekonať ten strach a zažiť veľkú radosť v znamení, ktoré nám prináša Ježiš Kristus. To je znamenie spásy. Tak sa snažme, aby tieto sviatky boli pre nás požehnané, plné radosti a dobroty, ktorú nám Boh chce dávať hlavne skrze svojho Syna Ježiša Krista. Vykupiteľské dielo len začína tým, že sa Pán Ježiš narodil. Ešte mnoho rokov potrvá, konkrétne tých 33 rokov, kým Pán Ježiš vykoná to vykupiteľské dielo, ale znamenie už na tento svet prišlo.
Amen.