Kto je Ježiš Kristus?

Audio nahrávka

Kázeň na sviatok Premenenie Pána rok A

Drahí bratia a sestry. Kto je Pán Ježiš? Myslím si, že túto otázku sme už dostali alebo nad ňou aspoň zamýšľali. Prirodzene nám chodí po rozume, kto je naozaj Pán Ježiš. Ak by sme sa na neho pozerali iba z vonkajšieho hľadiska a skrze Písmo, mohli by sme ho vidieť len ako muža, ktorý začal verejne pôsobiť asi vo veku 30 rokov a po 3 rokoch bol ukrižovaný, no následne vstal z mŕtvych. Bol to človek, ktorý vynikal v reči a dokázal pútavo hovoriť. Robil zázraky, liečil chorých a dokonca vzkriesil mŕtvych. Myslím, že by sme mohli o ňom ešte hovoriť veľa. Takto by sme vnímali Pána Ježiša Krista zo záznamov v Svätom písme, ktoré sú najväčším svedectvom o Ňom.

Avšak dnes slávime sviatok, ktorý nám ukazuje hlbší význam a pravú podstatu Pána Ježiša Krista.

Milí bratia a sestry, tento sviatok nám ukazuje Pána Ježiša v jeho podstate, nie len na povrchu. Pán Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Títo traja učeníci boli svedkami jeho premenenia. Čo to premeniť vlastne znamená? Sväté písmo nám to ukazuje, keď hovorí, že jeho tvár zažiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. Týmto nám Sväté písmo ukazuje dve vlastnosti Pána Ježiša: jeho tvár žiari ako Slnko a jeho odev žiari ako svetlo.

Slnko je naša hviezda, ktorá nám dáva život na Zemi. Bez Slnka by sme nemohli existovať. Podobne je to aj s Pánom Ježišom, jeho Božská podstata nám dáva život a je základom našej existencie. No ako Slnko, aj Pán Ježiš má svoju inú stránku. Ak by sme sa priblížili k Slnku bez nejakých ochranných vecí, nemohli by sme to vydržať. Zhoreli by sme. Tak aj Božská podstata Krista je neskutočne veľká a úžasná a človek by v jej priamej prítomnosti mohol „zhorieť.“ Na povrchu Slnka je okolo 6000 stupňov Celzia, ale v jeho atmosfére, v koróne, je oveľa teplejšie – až 10 miliónov stupňov Celzia. Je to neskutočne horúce miesto.

Pred pár rokmi bol v kinách film s názvom „Sunshine (2007)“, ktorý bol o tom, že naše Slnko začalo vyhasínať a ľudstvo sa snažilo prežiť. Postavili raketu a zostrojili bombu, ktorá mala znova rozžiariť Slnko a obnoviť termonukleárne reakcie, ktoré ho udržiavajú žiarivým. Kozmonauti na rakete sa chránili štítmy, no keď vyšli spoza ich, čelili neskutočnému žiareniu Slnka. Okamžite zhoreli a dospova upiekoli sa. Nemohol zniesť tú teplotu a tú silu Slnka. Toto Božstvo Ježiša Krista je pre nás nedosiahnuteľné. Priblížiť sa k jeho Božstvu znamená pre nás smrť. Nedokážeme doslova prísť k tej podstate Boha, ak nás Pán Boh neochráni, aby sme prežili. Jeho Božstvo je niečo, čo ďaleko presahuje náš život a náš bytostný stav.

Taktiež, Pán Ježiš a jeho odev sú prirovnávané k svetlu. On osvecuje, dáva svetlo. Bez svetla by sme nevideli farby, bez svetla by sme nevideli tváre – jednoducho žili by sme v tme. Potrebujeme svetlo, aby sme videli život okolo seba. Potrebujeme Ježiša, ktorý osvecuje náš život, avšak nie tým fyzickým svetlom, ktoré prichádza skrze Slnko. Osvecuje náš život v duchovnom zmysle, aby sme vedeli dobre rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé. Aká je Božia vôľa, čo máme vo svojom živote robiť, ako máme žiť, hlavne aby sme boli spasení. Pán Ježiš osvecuje náš život.

Počuli sme ďalej o tom, ako prichádza Peter k Ježišovi a hovorí: „Pane, dobre je nám tu.“ Okrem toho, Božstva, ktoré presahuje nás ľudí, Pán Ježiš je aj láska – Božia láska. Pán Ježiš doslova prišiel, aby spasol svet skrze lásku a svoju obetu. Pán Ježiš je niekto, kto nás obdarúva láskou a vidíme, že to vníma aj apoštol Peter: Dobre je nám tu pri Ježišovi Kristovi. On je niekto, kto prináša dobro a pri ktorom nám je dobre.

Ďalšia vlastnosť, ktorá bola opísaná nižšie v evanjeliu, je doslova svedectvo samotného Boha. Počuli sme, ako zaznel z oblaku hlas a povedal: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho!“ Toto je svedectvo samotného Boha Otca. Ten, ktorý zažíva lásku, ten, kto má vzťah s Otcom. Ten, ktorý nás v tomto vzťahu chce pritiahnuť k sebe, k Bohu, a podeliť sa o tento vzťah, alebo aby sme my participovali na vzťahu Boha a Otca. Jednoducho, Pán Ježiš je milovaný Boží Syn, v ktorom má Otec zaľúbenie. Našou úlohou je počúvať a skrze toto počúvanie aj my môžeme prichádzať k tejto Božej láske.

Ďalšia krásna vlastnosť Ježiša Krista je svedectvo, ktoré hovorí, kto je Ježiš Kristus. Ďalšie slová, ktoré počul Mojžiš o Kristovi, boli, keď Pán Ježiš pristúpil k svojim učeníkom, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa.“ Pán Ježiš je ten, ktorý sa nás dotýka – určite duchovným spôsobom, ale dotýka sa nás aj fyzicky skrze Eucharistiu. Prichádza, aby sa nás dotýkal a obdaroval nás odvahou, aby sme vo svojom živote vedeli vstať a premôcť strach, ktorý sa snaží nás premáhať. Pán Ježiš je ten, ktorý nás oslobodzuje.

Toto sú naozaj krásne svedectvá a vlastnosti toho, kým je naozaj Ježiš Kristus. Skúsme sa aj my nad nimi viac zamýšľať, nielen nad tým povrchom, kedy len tak letmo preletíme, ale skutočne musíme ísť do hĺbky, do ktorej nás uvádza Sväté písmo.

Amen.