„Svätý Michal archanjel, prosíme o tvoje priateľstvo!“

Tisíc pútnikov z Rakúska, Nemecka Švajčiarska a 40 ďalších krajín na púti k sv. Michalovi archanjelovi na hore Gargano. kde sa modlili pápeži, cisári a svätci!  

Michael Hesemann, nemecký historik a spisovateľ  

Linec, 9.2.2024 (kath.net) – Pred vyše 1000 rokmi, v r. 1022, putoval nemecký cisár Heinrich II., neskorší svätý, so svojím dvorom a vojskom na horu Gargano na krajnom juhovýchode Talianska. Chcel tak nasledovať svojho veľkého predchodcu Karola Veľkého a zveriť svoju ríšu sv. archanjelovi Michalovi, ktorý sa tam pred 600 rokmi zjavil v jaskyni. Prosil, aby mohol v tej tajomnej jaskyni prežiť noc sám a v modlitbách. Keď tam v modlitbách vykonal zasvätenie, zmizli náhle temné skalné steny a cisárovi Heinrichovi sa zdalo, akoby hľadel do neba. Pred ním stál mocný archanjel, hlavný veliteľ nebeského vojska, sprevádzaný svojím sprievodom.  

Budeš chrániť môj ľud?“ pýtal sa ho naliehavo cisár.  

Pokiaľ si to zaslúžia,“ znela odpoveď archanjela.  

Stáročia bola svätá rímska ríša pod ochranou mocného archanjela. No od istej doby už jej nebola hodná. Bola to reformácia, ktorá Nemecko odcudzila nebu? Boli to idey filozofov, šialenstvo marxizmu, alebo až diabolský nacizmus, ktorý vohnal Nemcov do tesákov odporcu? Vieme iba, že cesta tohto národa bola oveľa osudovejšia, akonáhle sa odvrátil od Boha. Aj dnes synodálne bludné cesty odcudzujú nemeckých katolíkov od Cirkvi.  

O to viac je na čase znova prosiť mocného archanjela, Bohom povereného na Posledný súd, aby sa „vrátil na loď“ a zveriť sa jeho ochrane a príhovoru.  

Konalo sa to 8. februára 2024, v roku 1000. výročia smrti Heinricha II. keď sa tisíce pútnikov zo všetkých častí bývalej svätej rímskej ríše znova vybrali na horu Gargano a nebola to náhoda, ale výsledok zjavenia z neba.  

V dedinke Sievernich, neďaleko starého cisárskeho mesta Aachen, ležiacej priamo na korunovačnej trase nemeckých cisárov, sa v rokoch 2000-2005 zjavovala Božia Matka a od roku 2018 Pán v podobe Pražského Jezuliatka, ktoré sa neuctieva iba v starom cisárskom meste Prahe – a má na sebe aj korunovačný ornát nemeckých cisárov. Sv. Edita Steinová ho nazývala „pravým cisárom konca časov“.   

Už od októbra 2021 sa zjavuje mystičke, Manuele Strackovej, vizionárke zo Sievernichu aj archanjel Michal, o ktorom Kráľ milosrdenstva v podobe Pražského Jezuliatka povedal, že on sa jedného dňa svojím mečom dotkne Zeme a pritom vyvolá mnohé prírodné katastrofy.  

A 5. marca 2022 sa archanjel Michal vizionárke ozval sám a vyhlásil:  

„Ja som patrón Európy. Vzývaj moju pomoc.“   

Okrem toho vyzval zostať vernými viere otcov namiesto oddávania sa teologickým a liturgickým experimentom. A 19. 10. 2022 povedal:  

Cítite sa istí, ale príde veľká zmena. Vaša politika zažije zánik. Príde trest a súd. Modlite sa za zmiernenie trestu. Ak urobíte, čo vám Pán hovorí, dokážete všetko uniesť.“  

Zo zjavení vznikla horlivá úcta k sv. Michalovi archanjelovi v Sievernichu. A 19. septembra 2023 tam prišli pútnici zo všetkých nemecky hovoriacich krajín, aby boli svedkami slávnostného korunovania sochy archanjela kňazmi z Rakúska a Nemecka. Pri ďalšom zjavení archanjel Manuele povedal:  

„Ak budete robiť, čo vám Pán hovorí, tak túto dobu prekonáte a nič sa vám nestane. Proste odčinenie Večného Otca. Hľaďte, akú česť preukazujem svetu.  Aká milosť môjho Pána! Národy majú prosiť o moje priateľstvo! Vaším útočiskom  má byť prevzácna Krv Pána, najmä v dobe súženia, v núdzi nemeckej cirkvi.  

A 17.októbra 2023 to zopakoval:  

„Ešte raz vám hovorím – krajiny Zeme majú prosiť o moje priateľstvo. Môj meč trafí Zem.“  

Čo však myslel archanjel tým „Národy majú prosiť o moje priateľstvo?“ Dlho sa o tom  kontemplovalo a modlilo a potom najbližší okruh vizionárky tieto slová pochopil. Stále jasnejšie sa rysovala vidina púte do svätyne sv. archanjela Michala na hore Gargano, kam putoval aj cisár Heinrich pred tisíc rokmi. A skutočne – aj bl. Anna Katarína Emmericková raz videla takú púť. Hovorila o „veľkej slávnosti na Gargane, kde som videla putovať mnohých cudzích pútnikov s palicami. Tam slúžil pri oltári s inými aj anjel.“  

A „Kráľ milosrdenstva 25. októbra 2023 povedal:  

Želám si, aby ste svoje krajiny zasvätili môjmu vyslanému, lebo keď si uctievate jeho, uctievate si mňa a Otca v nebi. On to bude, kto pre Otca povedie súd. Modlitbové skupiny majú prísť aj so svojimi vlajkami.“ 

Termín púte sa našiel rýchlo – 8. február 2024, možno pri spomienke na 8. máj, deň prvého zjavenia archanjela v Jaskyni sv. Michala na Monte Sant’Angelo na Gargane v roku 490, keď sedliaci hľadali býka a stali sa svedkami zázraku. Zavolali svätého biskupa Lorenza, ktorý nechal veriacich tri dni sa modliť a postiť, až kým sa im zjavil sv. Michal archanjel a povedal:  

„Ja som archanjel Michal, ja stále hľadím na tvár Boha. Túto jaskyňu som si zvolil ako moju svätyňu … Tam, kde sa skala otvára, majú byť odpustené hriechy ľudí a tí, ktorí budú v modlitbe o to prosiť, majú byť vypočutí.“  

Správa o plánovanej púti sa bleskovo šírila a rýchlo sa našiel organizátor pútí, Günther Glas z Rakúska ako partner a jeho osem autobusov bolo rýchlo zaplnených. Stovky pútnikov cestovali autami, iní aj lietadlami. Tak bolo na tichej hore sv. Michala vo štvrtok veľmi rušno. Púť prenášala katolícka televízia k-tv z Nemecka, Rádio Horeb a Rádio Mária z Rakúska. 

Slávila sa slávnostná svätá omša, počas ktorej sa konalo slávnostné zasvätenie v anjelskej jaskyni. Bolo to ako zázrak, že skromná výzva zo Sievernichu našla takú ozvenu, lebo proste každý, kto ju počul, v srdci cítil, že bolo správne, že bol na púť pozvaný. Nijaké narušenie zvonka ich nedokázalo odradiť. Veriaci tam proste museli byť-  v tej tajomnej jaskyni v srdci Gargana, kde sa modlili pápeži, cisári a svätci. Keď sa tisíce pútnikov s vlajkami svojich miest modlitieb alebo duchovných hnutí zhromaždili v jaskyni, vládla tam úžasná atmosféra ak na svetových stretnutiach veriacich. Spievali pieseň na počesť svätého archanjela a nadšene mávali vlajkami ako v eufórii.  

Potom všetko stíchlo, keď prišlo v sprievode 35 kňazov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a na konci kráčal pomocný biskup z Budapešti, Gábor Mohos, ktorý pricestoval len kvôli tomuto sláveniu. On má v erbe krídla sv. Michala archanjela a jeho heslo znie:  

„Quis sicut Dominus, Deus noster?“ – Kto je ako Pán, náš Boh?“  

Mnohí kňazi niesli relikvie veľkých svätcov spojených so svätyňou na Gargane: sv. cisára Heinricha II., ktorý sa na Monte Sant’Angelo tak vrátil po 1002 rokoch a ktorého 1000. výročie smrti sa tento rok slávi. Ale aj sv. Jána Pavla II., sv. pátra Pia, bl. Anny K. Emmerickovej, sv. Edity Steinovej, ako patrónky Európy, sv. farára z Arsu, ako patróna kňazov a niesli aj relikviu sudária z Ovieda, ponoreného do Kristovej krvi.  

Po dojímavej homílii celebranta farára Franka Cöppicusa-Röttgera zo Salzburskej arcidiecézy nastalo veľké ticho a ani sa nedýchalo, keď potom z tisíc hrdiel zaznela     modlitba s prosbou o priateľstvo sv. Michal archanjela: 

„Večný Otče, skrze tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, vzdávame ti v Duchu Svätom  chválu a česť! Skrze tvoje večné slovo, ktoré  prijalo telo v lone Panny Márie, si všetko stvoril, viditeľný aj neviditeľný svet, tróny a panstvá, mocnosti a sily. Všetko bolo stvorené skrze Ježiša a pre neho. Ty hľadíš s veľkou dobrotou na každého z nás. Otvor naše srdcia tvojej láske a pre tvoj plán spásy.   Na príhovor Márie, nevesty Ducha Svätého, všetkých anjelov a svätých otvor srdcia všetkých ľudí pre tvoju lásku a zobuď ľudí vzdialených od Boha. Dnes ti zvlášť ďakujeme, že si stvoril svätých anjelov. Pridávame sa k ich chválospevu, ktorý ti neprestajne spievajú, pred tvojím trónom. 

Teraz prichádzame k tebe, svätý Michal archanjel, ty vodca nebeských zástupov, ty veľký bojovník za Božiu česť, ty premožiteľ Zlého, ty láskavý priateľ ľudí! Ty nechceš, aby sme boli stratení.  

Dnes sme priputovali k tebe na Gargano, aby sme si vyprosili tvoje priateľstvo. 

Prichádzame zástupne za mnohých iných, ktorí patria k nám. Prichádzame zástupne za krajiny a modlitbové skupiny, ktorých vlajky sme priniesli na toto sväté miesto.  

Svätý Michal archanjel, prosíme ťa, uchovaj nás od vojny, nešťastia a katastrof aj od  Božieho trestu, ktorý ty podľa Svätého písma vykonáš.  

Tebe zasväcujeme seba, svoje rodiny, priateľov a známych, naše krajiny a všetkých, ktorí sú s nami na mnohých miestach teraz spojení. A zverujeme ti aj našu svätú Katolícku cirkev, ktorá je v tejto dobe mnohorakým spôsobom sužovaná.“  

Nasledovala modlitba k sv. Michalovi pápeža Leva XIII. 

Farár Frank Cöppicus úchvatné zasvätenie komentoval slovami:  

„Teraz sme na správnej strane. Kto má súdiaceho za priateľa, už sa rozsudku báť nemusí. Teraz treba ducha tohto zasvätenia, život vo sviatostiach, preniesť do nášho života.“  

Nemálo pútnikov pociťovalo v tom okamihu a pri následnom slávení Eucharistie prítomnosť sv. Michala archanjela. 

Pre jednu ženu to však bolo konkrétne – pre  Manuelu Strackovú, ktorá pri zasvätení upadla do extázy. Neskôr povedala:  

„Sv. Michal archanjel sa zjavil v bielo-zlatom odeve ako vojak s bielym plášťom v priestore oltára keď znela modlitba zasvätenia. Povedal nám: 

‚Nech vás žehná Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Quis Ut Deus? Hľadeli ste mi do očí a splnili ste želanie Večného Otca. Teraz vás smiem nazývať najbližšími priateľmi, Večným Otcom nekonečne milovanými. Moje vrúcne priateľstvo vám poskytne ochranu. Pestujte naše priateľstvo skrze sviatosti a svoju modlitbu. Čo ste si získali, to už neopustite! Svoj meč zdvihnem, no nebude to určené vám. Zostaňte verní Pánovi a modlite sa! Veľmi sa modlite za svätú Cirkev! Kto zostane verný, dosiahne korunu večného života. Teraz konám svoju službu pri svätom oltári Pána.“ 

Je úlohou Cirkvi preveriť pravosť posolstiev zo Sievernichu, no nám zostáva úchvatný zážitok tohto naozaj požehnaného dňa na Monte Sant’Angelo, kde sa zdalo, akoby sa otváralo nebo. Pútnici zostali ešte dlho v jaskyni, modlili sa, spovedali sa a nechali sa žehnať. Taký deň ešte nezažili, vyhlásili dlhoroční pracovníci svätyne. Vo vzduchu  vznášalo požehnanie a len tak to môže byť, keď tisíc pútnikov prosí najvyššieho Božieho anjela o priateľstvo.  

A to si na spiatočnej ceste pútnici z nemeckých a 40 ďalších krajín – až po Mexiko, Kamerun a Kóreu! – niesli domov. Toto priateľstvo si uchovajú cez sviatosti. Nech sa všetky národy ukážu hodné tohto požehnania, lebo potom ich bude archanjel ochraňovať – dokiaľ si to zaslúžia!  

-zg-