KÁZEŇ: Ty si tiež veľvyslanec

Kázeň na 2. adventnú nedeľu rok A Keď Napoleón v roku 1798 viedol egyptskú expedíciu, poslal skupinu vedcov a inžinierov, tzv. „vedecká komisia“, aby preskúmala a zdokumentovala egyptskú kultúru, históriu a archeológiu pred jeho príchodom. V 14. storočí bol srbský kráľ Stefan Dušan korunovaný za cara, a keď sa chystal vrátiť do svojho kráľovstva, poslal … Read more

2. adventná nedeľa A

Mt 3,1-12 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie … Read more

2. adventná nedeľa C

Lk 3,1-6 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí … Read more