ZASVÄTENIE ĽUDSKÉHO POKOLENIA BOŽSKÉMU SRDCU

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:
Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť,
každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.
Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.
Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.
Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcéram;
daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu a nezahynuli hladom a biedou.
Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo;
priveď ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby bolo jedno stádo a jeden pastier.
Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj;  nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeden hlas:
Sláva Božskému Srdcu, ktoré nám prinieslo spásu; jemu česť a chvála naveky.
Amen.