KÁZEŇ: „Poďte a uvidíte!“

Kázeň na 2. nedeľu cez rok B

Milí bratia a sestry, určite poznáme to vyjadrenie, ktoré znie: jedným ucho dnu, druhým von alebo niečo podobné, akoby hrach na stenu hádzal. Sú to vyjadrenia, ktoré sú určené vyskúšanie životom. Akoby sme hovorili s človekom a ten nepočúva, alebo počúva tak, že si to nezapamätá, ba dokonca si zapamätá niečo iné, alebo tú podstatu, ktorú mu podávame, akoby neuchopil. Jedna vec je hovoriť, a druhá je dobre počúvať. Ďalšia dôležitá vec je si zapamätať tú esenciu rozhovoru alebo z neho získať podstatu, ktorú nám daný človek snaží sdeliť.
Začínam týmito slovami kvôli tomu, že v dnešnom evanjelium stál Ján s dvoma zo svojich učeníkov, a keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Toto povedal dvom svojim učeníkom, vyslovujúc im veľmi hlbokú pravdu – že Ježiša Krista pomenoval Božím baránkom. Baránok označuje zviera, ktoré bolo určené predovšetkým na obetu, čiže v židovskej tradícii a náboženstve sa obetovali zvieratá na zmierenie s Bohom v rámci kultu. Ján Krstiteľ pomenoval Ježiša Božím Baránkom, ktorý bol poslaný Bohom ako zmierna obeta za naše hriechy. Ježiš sám je Boží Syn a je určený na obetu. Keď hovorím týmto dvoch svojim učeníkoch: „Hľa, Boží baránok,“ vyjadrujem veľmi hlbokú pravdu. Títo dvaja učeníci počuli, čo hovoril, a išli za Ježišom. Keď sa Ježiš obrátil a opýtal sa ich, čo hľadajú, títo učeníci mu mohli odpovedať, že idú za ním ako za Božím baránkom. Jednoducho, akoby zredukovali tú pravdu o Ježišovi na slovo „učiteľ“. Dokonca tak prirodzene, ľudsky sa pýtajú: „Kde bývaš, učiteľ?“ Jednoducho z toho Boží baránok sa stáva učiteľ, a pýtajú sa: „Kde bývaš?“
Vidíme, že Pán Ježiš im nič nevysvetľuje. Pán Ježiš im nehovorí tie hlboké teologické pravdy o ňom samom, pretože sami by to nakoniec nepochopili. Nedokázali by sami obsiahnuť tú hlbokú pravdu, ktorú mal Ján Krstiteľ zo zjavenia, ktorú dostal od samotného Boha. A tak sám Pán Ježiš im hovorí: „Poďte a uvidíte,“ a toto je veľakrát naozaj kľúčové. Aj pre nás kresťanov – poďme a uvidíme, poďme cestou života, poďme cestou kresťanstva, poďme cestou poznávania a hľadania. Doslova uvidíme, zažijeme. Jednoducho tí dvaja nám môžu hovoriť o Bohu, náboženstve, o cirkvi veľmi hlboké pravdy. Možno nám môžu hovoriť aj o svojich skúsenostiach, lebo kým človek sám nezažije, veľakrát to nepochopí, nezistí tú hlbokú pravdu, ktorú musí vedieť koniec koncov o sebe, o živote, o zmysle života, o samotnom Bohu. Jednoducho musí mať skúsenosť.
Vidíme, že tí učeníci išli za Ježišom Kristom. Pán Ježiš si povoláva ďalších, aby išli za ním, a veľké množstvo ľudí šlo za Ježišom Kristom. Hoci veľa z nich aj odpadlo, ako hovorí Sväté Písmo, týchto učeníkov Ježiša Krista, ktorých si Pán Ježiš vyvolil, zostalo. Tí vytrvalí išli za ním, išli až po kríž, išli aj po zmŕtvychvstaní, išli aj potom po zoslaní Ducha Svätého. Mali veľmi hlboké, silné a hmatateľné skúsenosti s Ježišom Kristom a jeho učením. Pán Ježiš doslova pred ich očami kŕmil ľudí, uzdravoval chromých, nemých a nevidiacich, a rozmnožil jedlo pre hladujúcich. Utíšil rozbúrené more. Pán Ježiš vykonal naozaj množstvo zázrakov. Tí učeníci išli za Ježišom Kristom, videli, vytrvali a splnilo sa to, čo hovoril.
V dnešnom prvom čítaní z Knihy Samuelovej máme pekný príklad mladého Samuela, ktorý bol ešte chlapcom. Pán ho volá, ale Samuel nechápe. Samuel ešte nepoznal Pána, ako hovorí Sväté Písmo, ale neskoršie ho usmerní a povie: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.“ To by sme mali dobre počúvať aj my vo svojom živote, nie len jedným uchom dnu a druhým von. Dobre počúvať, pretože Pán hovorí v našom živote, v našom srdci, v našom svedomí. Hovorí cez naše utrpenie, cez druhých ľudí a hlavne cez sviatosti, modlitbu a Božie slovo. Pán hovorí aj k nám veľakrát tichým a jemným hlasom. My ho musíme dobre počúvať, aby sme ho dokázali dobre nasledovať, aby sme dokázali doslova ísť za ním tam, kde tí učeníci túžia ísť za Ježišom Kristom. Toto je ten krok, ktorý na začiatku urobili učeníci – ísť za Ježišom Kristom ako za učiteľom, ktorý nás učí a vedie nás našimi životnými skúsenosťami, ktoré sú veľakrát aj bolestné, aj tie, ktoré možno nedávajú zmysel. Verím, že nás privedie do slávneho víťazstva, ktoré bolo dosiahnuté zmŕtvychvstaním.
Milí bratia a sestry, aj my dobre počúvajme, čo hovorí Boží hlas. On vždy hovorí, nedá sa úplne vypnúť, utíšiť alebo umlčať. Boží hlas bude vždy hovoriť. Počúvajme, ako mladý Samuel postupne vyrástol a stal sa veľkým prorokom, ktorý pomazal za kráľa Šaula a neskoršie kráľa Dávida, pretože dobre počúval Boží hlas a nasledoval ho. Nech aj my spoznáme Pána, ktorý je aj pre nás Božím baránkom.
Amen.