Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie rok A

Audio nahrávka

Kázeň na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie


Drahí bratia a sestry. Oslavujeme slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. Oslavujeme, že Panna Mária po svojej pozemskej púti a po svojej smrti bola s telom aj dušou vzatá do Nebeskej slávy a prichádza do svojho domova. Prichádza do neba, no neprichádza iba s dušou, ale prichádza aj so svojím telom. Bola vzatá s telom aj dušou do neba.

Práve dnes, na dnešný sviatok, počúvame slová evanjelia podľa Lukáša kde počúvame tú udalosť, kedy sa Panna Mária po zvestovaní vydáva na cestu a prichádza do Zachariášovho domu. Pozdraví Alžbetu a počúvame ten krásny rozhovor medzi Alžbetou a Pannou Máriou. Alžbeta hovorí zvláštne slová, pýta sa, čím si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku nej. Hľadá niečo, za čo si zaslúžila, že prichádza taká veľká pocta – sám Boh Mesiáš prichádza v lone Panny Márie, a ona to vníma, pretože ako sme počuli Alžbeta bola naplnená Duchom Svätým a vníma duchovne a cíti Boha blízko seba – tak blízko, že hovorí tieto slová: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Cíti veľkú poctu. Skúsme sa nad týmito slovami, ktoré povedala Alžbeta, zamyslieť.

Dnešnou oslávenkou je Panna Mária, a takisto aj Panna Mária by mohla povedať tieto slová o svojom živote: „Čím som si zaslúžila, že som bola uchránená pred dedičným hriechom?“ Panna Mária je bez poškvrny dedičného hriechu počatá. Taktiež by Panna Mária mohla povedať: „Čím som si zaslúžila, že som sa stala Matkou Božieho Syna, pretože si ju Boh vyvolil, aby bola Matkou Mesiáša. Ďalej by mohla povedať: „Čím som si zaslúžila, že Jozef pochopil, že dieťa, ktoré nesie v lone, nie je výsledkom neverstva, ale Božím zásahom. A taktiež by mohla povedať: „Čím som si zaslúžila, že po svojej smrti som bola vzatá s telom aj dušou do neba?“

Odpoveď je jednoduchá – je to nezaslúžený Boží dar. Je to veľký Boží dar, ktorý sa nedá nejako zaslúžiť, zaplatiť ani zadosťučiniť. Jednoducho je to Boží dar, ktorý Boh dáva niekomu výnimočne, ako napríklad Panne Márii. Nie iba Panne Márii, ale aj nám dáva Boh nezaslúžené Božie dary. Preto sa skúsme pozrieť na svoj život cez tieto slová.

Môžeme sa tiež pýtať, čím sme si zaslúžila, že sme sa vôbec narodili. Alebo môžeme ísť ešte ďalej – čím sme si zaslúžili, že sme boli pokrstení a stali sa Božími deťmi, pričom nám bol zmytý dedičný hriech? Ďalej môžeme premýšľať, čím sme si zaslúžili, že napriek všetkým možným ťažkostiam, bolestiam a utrpeniu v našom živote žijeme v relatívnom mieri. Napríklad u nás nie je vojna. Máme čo jesť a kde bývať. Máme možnosť mať rodinu, blízkych a nežijeme osamotení.Čím sme si zaslúžili, že raz môžeme byť spasení, keď zomrieme a aj my budeme vzatí do neba. Nie vlastnými silami, nie vlastnými schopnosťami, ale tým, že nás Boh vezme do neba.

Čím sme si to zaslúžili, milí bratia a sestry?

My to môžeme zhrnúť tým, že je to veľký, nezaslúžený Boží dar, ktorý nám Boh dáva. Dáva nám všetky tieto dary a my nemáme ako za ne zadosťučiniť. Ale hoci nemáme spôsob, ako zadosťučiniť, Boh je ten, ktorý prichádza, aby nás miloval. Boh je ten, ktorý prichádza so svojou milosťou do nášho života. Našou úlohou je čo najviac a najlepšie odpovedať na tento veľký Boží dar.

Milí bratia a sestry, aká by mala byť naša odpoveď? Mala by sa týkať všetkých tých Božích darov a milostí, ktoré nám Boh dáva. Naozaj by sme sa celý život mohli snažiť a konáť veľké skutky. Nikdy Bohu nemôžeme zaplatiť ani zadosťučiniť za všetko dobré, čo nám dáva, pretože Boh nám dáva oveľa viac, než si vieme predstaviť.

Panna Mária nás výrazne presahuje svojím životom. Svojou kvalitou života bola počatá bez poškvrny a uchránená pred hriechom. Taktiež v živote neurobila žiadny hriech a dostala veľkú milosť. Boh nám taktiež daruje množstvo milosti, a Panna Mária, hoci bola bez hriechu počatá a uchránená, žila tým najlepším životom, aký mohla. No v jej ale aj v našom živote je jeden konkrétny prvok a to je kríž.

Aj Panna Mária, hoci nemala žiaden hriech, niesla kríž a trpela vo svojom vnútri. Trpela spolu so svojím synom. Naozaj matka, ktorá miluje svojho syna, vidí, ako trpí, ako je doslova mučený a zabitý. Aj tá matka trpí. Nazývame ju Sedembolestnou Matkou, Sedembolestnou Pannou Máriou. Tá, ktorá je blízko kríža svojho syna a trpí s ním.

Vieme, že Panna Mária svoj kríž niesla hrdinsky, nezlorečila ani nereptala voči krížu. My, kresťania, máme niesť svoj kríž. Týmto spôsobom ukazujeme Bohu, že sme vďační za všetko dobré, čo nám dáva. Snažíme sa napodobňovať všetky tie dobrá, ktoré nám dáva. Snažme sa o to, milí bratia a sestry, pretože nevieme, kedy nás Pán povolá z tohto sveta.
Amen.