Za koho Ma pokladajú ľudia?

Kázeň na 21. nedeľu cez rok A

Drahí bratia a sestry. V dnešnom evanjeliu sa nachádza otázka Ježiša Krista, ktorý sa pýta svojich učeníkov, za koho považujú ľudia Syna človeka. Pán Ježiš je možno zvedavý, ako ho vnímajú ľudia a za koho ho pokladajú. Vieme dobre, že človek sa často mýli, pretože má nedostatok informácií a môže mať skreslený pohľad na realitu. Jednoducho nežije v pravde. A tak vidíme, že súčasníci Ježiša Krista, ktorí ho vnímali, nežili v úplnej pravde. Keď Pán Ježiš dostal od svojich učeníkov odpoveď, niektorí ho pokladajú za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, ďalší za Jeremiáša alebo za jedného z dávnych prorokov. Vnímali ho ako jedného z prorokov, pretože aj tí starozákonní proroci, ako bol prorok Eliáš, vykonali veľké veci a dokonca vykonali zázraky. Taktiež Ján Krstiteľ bol silný v reči, keď dokázal strhnúť ľud, ktorý sa dal na pokánie – inými slovami, ľudia ho považovali za jedného z dávnych prorokov.

Aj ja som sa zamýšľal nad tým, ako súčasní ľudia alebo súčasný svet vnímajú Ježiša Krista. Kým je Ježiš Kristus, podobne ako sme počuli v dnešnom evanjeliu.

Rozhodol som sa rozdeliť ľudí do štyroch kategórií podľa toho, ako vnímajú Ježiša Krista.

Prvú kategóriu by sme mohli nazvať ľuďmi, ktorí vôbec nepoznajú Ježiša Krista. Možno ide o ľudí, ktorí žijú mimo Slovenska, napríklad niekde v amazonskej zóne, v pralese alebo v afrických kmeňoch. Títo ľudia možno nikdy nepočuli o Ježišovi Kristovi ani o židovskom Bohu, no predsa žijú svojím vlastným životom a možno aj podľa svojho prirodzeného náboženstva, ktoré obsahuje pocit potreby nejakej vyššej bytosti. Samozrejme, aj títo ľudia ak žijú podľa svojho svedomia a prirodzeného zákona môžu byť spasení. To je prvá kategória ľudí. Tí, ktorí nepoznajú a v živote nepočuli o Ježišovi Kristovi.

Druhá kategória ľudí môžu byť tí, čo vnímajú Ježiša iba ako informáciu. Sú to ľudia, ktorí by mohli povedať: „Sme pohania, pretože neveríme v Ježiša Krista ako Božieho Syna, no vnímame ho ako nejakú formu informácie.“ Podľa kresťanov, pred 2000 rokmi, tu žil istý človek, ktorý sa volal Ježiš. Bol možno charizmatickou osobnosťou, ktorá dokázala pritiahnuť pozornosť ľudí k sebe. Podľa Bilbie bol ukrižovaný, ale vraj vstal z mŕtvych a založil nové náboženstvo, ktoré dnes nazývame kresťanstvom. Títo kresťania vychádzajú zo židovskej tradície. Keďže Pán Ježiš bol Žid. Môžeme ich zaradiť do kategórie ľudí, ktorí vnímajú Ježiša iba ako informáciu, ako historickú osobnosť, ktorá kedysi chodila po tejto zemi.

Tretou kategóriou ľudí by mohli byť tí, čo sú pokrstení, a to je všetko. Buď ich rodičia dali pokrstiť v detstve, alebo sa sami rozhodli pre krst. Avšak ich prax náboženstva tu končí – nevytvárajú si osobný vzťah s Ježišom Kristom. Možno zavítajú do kostola pri niektorých významných sviatkoch, pohreboch alebo svadbách, ale k osobnému vzťahu s Ježišom Kristom majú veľmi ďaleko.

Štvrtá kategória ľudí by mohli byť tí, čo sú pokrstení a vytvárajú si vzťah s Ježišom Kristom. Dobre si uvedomujú, že potrebujú Ježiša pre svoj život, že potrebujú budovať vzťah s Ním – hlboký vzťah. Sám Pán Ježiš sa stáva centrom ich života.

Dnes sme počuli v druhom čítaní z Listu Rimským slová apoštola Pavla, ktorý hovorí o hĺbke Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti. Jeho súdy sú nepochopiteľné a jeho cesty nevyspytateľné. Veď kto pozná Pánovo zmýšľanie? Kto bol jeho radcom? Apoštol Pavol si uvedomuje, aká hĺbka Božieho poznania, múdrosti a vedomosti. Táto hĺbka múdrosti sa dotkla aj apoštola Petra v dnešnom evanjeliu. Dotkla sa ho, pretože na otázku, kým je Ježiš Kristus, sám apoštol Peter odpovedá slovami: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ako Pán Ježiš ďalej pokračuje a reaguje na tieto slová, chváli a hovorí: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ To už nebola len informácia, ktorú by sa apoštol Peter naučil alebo počul od niekoho, alebo by si ju nejakým spôsobom logicky vyvodil. Toto mu bolo zjavené priamo od Boha, ktorý je hĺbkou múdrosti, vedomosti a poznania.

Existujú veci, ku ktorým sami nedôjdeme svojím vlastným štúdiom a poznávaním. Niekedy nám to jednoducho musí byť zjavené. Našou úlohou je byť otvorení tomuto zjaveniu, hľadať, prosiť Boha, aby nám ukázal cestu.

Máme prichádzať k Ježišovi Kristovi a hľadať cestu, cez ktorú môžeme budovať vzťah s Ním. Až vtedy budeme aj my poznať Ježiša natoľko, aby sme, keď nás raz prijme do večnosti, mohli byť spasení. Snažme sa, milí bratia a sestry, pretože keď sme pokrstení, nesieme so sebou aj svoje záväzky. Už nás v podstate nemôže ospravedlniť to, že nepoznáme Ježiša Krista alebo sme nemali možnosť ho poznať, podobne ako niektoré indiánske alebo indiánske kmene, ktoré žijú v hlbokom pralese a v živote nepoznali a nepočuli o Ježišovi Kristovi. My sme mali tú možnosť počuť a poznať, to nám bolo dané. Amen.