KÁZEŇ: Kristus svetlo sveta

Kázeň na sviatok Obetovanie Pána rok B

Drahí bratia a sestry, slávime sviatok Obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice. Vychádzame z textu podľa Lukáša, kde máme doslova napísané, že keď uplynuli dni očisťovania podľa Mojžišovho zákona, rodičia Ježiša priniesli do Jeruzalema. Aby ho predstavili Pánovi, ako je uvedené v Pánovom zákone, takže bude zasvätený Pánovi. Toto sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ba vidíme, že aj Panna Mária so svätým Jozefom sú súčasťou tejto udalosti. Aj keď si mohli povedať, sme Božím vyvoleným ľudom, veď Panna Mária je bez hriechu počatá a žije bez hriechu. Svätý Jozef je spravodlivý človek, predsa plnia tento Mojžišov zákon, idú do Jeruzalemského chrámu a vykonajú kult očisťovania a obetovania. Sú poslušní Božím nariadeniam a zákonom, aj keď sa začína nová éra, keď prichádza Ježiš Kristus a už nebude potrebné očisťovanie. To obetovanie podľa Mojžišovho zákona predsa Panna Mária so Svätým Jozefom vykonajú, idú a urobia to, čo je napísané. Robia to, čo je nariadené, sú poslušní zákona, tak ako aj my máme byť poslušní Božím zákonom a nariadeniam. Aj nám Pán Boh dal Desať Božích prikázaní. Takisto máme rôzne prikázania a nariadenia. Povedané samotným Ježišom Kristom, ktorý, keď chodil po tejto zemi, učil a sám povedal, že iba ten miluje Boha, ktorý plní Božie prikázania. Teda, ak naozaj plníme Božie prikázania, tým prejavujeme a ukazujeme samotnú lásku Bohu. Cez tú konkrétnu činorodú službu voči nim, ako to bolo u Panny Márie a Svätého Jozefa, sme poslušní, rovnako ako máme byť poslušní zákonu aj my.
Vtedy môže prísť a prichádza aj veľké požehnanie pre nás, naše rodiny a náš život. To vidíme aj v evanjeliu o istom mužovi menom Simeon, ktorý bol človek spravodlivý a nábožný. Bol verný Bohu až do svojej staroby až do svojho konca. A predsa vidíme, že sa mu tá poslušnosť vyplatila. Prípadne sa mu to splní, čo očakával, a to je potecha Izraela. Dokonca chytí malé dieťa Ježiša do rúk a s radosťou hovorí tie krásne slová, ktoré počujeme v dnešnom evanjeliu: „Pane, prepustíš svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova“ a tak ďalej. Vidíme, že tá poslušnosť a vernosť Božím prikázaniam sa vypláca, hoci my ľudia by sme chceli zažiť odplatu za dobro hneď, keď počujeme výzvu k poslušnosti Bohu, čkám, že hneď príde nejaké dobro, nejaké zadosťučinenie, ale to tak nefunguje. Naozaj, Boh nie je nejaký automat, že by som hodil nejakú mincu v úvodzovkách dobrý skutok a hneď by mi niečo pozitívne vypadlo. Tak to nefunguje. Jednoducho je to veľké Božie tajomstvo, ktoré nám Boh skrze svoje požehnanie posiela a prichádza naozaj v správnom čase.
Našou úlohou je byť verní a poslušní, a to aj dnes, v deň sviatka Obetovania Pána. Požehnávajú sa aj takzvané hromničné sviece. Dobre vieme, že v minulosti, ale aj v súčasnosti, sa používajú už pod týmto názvom hromničné sviece pri búrkach. Naši predkovia v minulosti nemali možno bleskozvody, a strach z búrok bol vtedy väčší. Keď udrel blesk do domu alebo do nejakej stodoly, prišla veľká škoda. Preto sa ľudia úpenlivejšie modlili, keď prichádzalo veľké zlo a nebezpečenstvo. Rodiny sa schádzali pri hromničnej svieci, ktorá horela a svietila, a ľudia sa pri nej modlili. Samozrejme, tá hromničná svieca nie je nejaký amulet alebo talizman, ktorý by ich automaticky ochránil. Je to iba symbol, ktorý má hlboký a veľký zmysel. Môžeme pýtať, aký zmysel a symbol má tá hromničná svieca, alebo svieca ako taká. Je to samotný symbol Ježiša Krista.
Veď aj táto veľkonočná svieca, paškál, keď ju kňaz nesie cez kostol na Veľkonočnú vigíliu, tak spieva tie známe slová: „Kristus, svetlo sveta.“ Čiže tá svieca symbolizuje samotného Ježiša Krista, pretože toto svetlo nám v prvom rade dáva svetlo. Keď sme v úplnej tme a zažneme sviecu, hneď sa všetko rozsvieti. Hneď vidíme, čo je okolo nás. To isté platí aj v prípade Ježiša Krista. On je ten, ktorý prináša svetlo do nášho života. Skrze Krista už vieme, čo je dobré, správne a naopak, čo je zlé a hriešne, vieme rozpoznávať, pretože sám Ježiš Kristus, keď prišiel na túto zem, doslova hlásal: Toto je správne. Toto nie. Naopak, tomuto sa vyhýbajte. Toto je zlé či hriešne.“ Sám Ježiš Kristus je svetlo, ktoré nás osvecuje a ukazuje svet okolo nás, aby sme sa nenechali zviesť, aby sme nežili v omylu v tme, aby sme nekráčali tou zlou či hriešnou cestou. Pán Ježiš nám ukazuje skrze svoje svetlo prikázania, čo je naozaj v tomto svete správne.
Takisto cítime to teplo, keď sa priblížime k nemu. Plameň, ktorý naozaj vie istým spôsobom aj zahriať, takisto je to Kristus, ktorý nám prináša teplo do nášho života. To je tá láska, ktorá zohrieva srdcia ľudí, ktorá dokáže rozohriať vzťahy a dokáže priniesť to, čo nič iné na tomto svete. Ak tento svet prináša iba chvíľkové teplo a možno potešenie, Ježiš Kristus nám prináša to teplo, ktoré je trvalé, ktoré prekonáva aj tento svet. A ostáva až pre večnosť, pretože apoštol Pavol hovorí vo svojom liste, že vo večnosti nie je ani viera, ani nádej, ostáva iba láska, a to je to teplo, ktoré prináša Ježiš Kristus.
A keby sme sa dotkli toho plameňa, tak sa popálime, pretože je to oheň, to je sila. Takisto to je tá Božia svätosť, ktorú sa človek nemôže doslova dotknúť a priblížiť, keď je hriešny, keď je nedokonalý, doslova nevydrží v blízkosti toho plameňa. To je naozaj svätosť Ježiša Krista, ktorý je dokonalý, a doslova pri ňom môžeme prebývať, až keď budeme úplne očistení od našich aj tých malých a všedných hriechov.
A nakoniec, možno to najkrajšie a najdôležitejšie. Svieca, ktorá horí pomaličky sa stráca, doslova obetuje sa a dáva svetlo a teplo, a sama sa stráca a mizne. To je tá obeta, ktorú vykonal Ježiš Kristus. Obetoval sa pre nás tým, že zomrel na kríži a dal nám všetko.
A toto je ten najkrajší prejav Božej lásky k nám, že sa Kristus obetoval, a to môže byť aj je najkrajší prejav nás ľudí voči sebe navzájom. Keď sa tiež môžeme obetovať, obetovať svoj čas, svoje prostriedky, svoje peniaze a nakoniec v istých prípadoch aj svoj život za druhého. Toto je ten najkrajší prejav lásky a dobroty voči sebe navzájom.
Toto je svieca, ktorú aj my môžeme zapáliť pri rôznych ťažkostiach, nebezpečenstvách, aj v našich rodinách a domovoch. Modlime sa spolu pri tejto svieci a uvedomujme si, že Kristus je medzi nami, Kristus je naším stredom. On nám dáva svetlo a teplo. On sa za nás obetuje, aby sme sa skrze Božiu pomoc vedeli lepšie chrániť pred nebezpečenstvami tohto sveta. Môžu to byť vonkajšie nebezpečenstvá, ako búrky alebo iné katastrofy, ale aj vnútorné nebezpečenstvá, ako je pokušenie, keď nás diabol pokúša a chce nás zlomiť hriechom. Je veľmi dobré a užitočné zapáliť tú hromničnú sviecu a modliť sa, aby nás Boh ochránil pred zlým, pred pokušením, a aby nám dal dosť sily obstáť v každom nebezpečenstve, či už fyzickom alebo duševnom, aby sme vedeli dobre žiť. Nech aj tento sviatok Hromnice je pre nás posunom vpred, uvedomujúc si, že Kristus, ktorý prichádza k nám, ostáva stále medzi nami a chce, aby sme ho stále viac vnímali, možno aj cez tieto symboly, ktoré nám cirkev dáva, vrátane tejto hromničnej sviece. Amen.