KÁZEŇ: Meno Ježiš

Kázeň na 4. Veľkonočnú nedeľu rok B

Milí bratia a sestry, dnešné prvé čítanie zo Skutkov apoštolov začína obhajobou apoštola Petra, ktorý je naplnený Duchom Svätým. To rozhodujúce je, že apoštoli už prijali Ducha Svätého, že nie sú tí istí slabí a ustrašení ľudia, skrytí za zatvorenými dverami pred Židmi, ale že už majú plnú silu a odvahu ísť, hlásať, konať a uzdravovať. A tak aj v prvom čítaní apoštol Peter uzdravil chorého človeka. Keď ho vypočúvajú, tak sám hovorí, že Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste ukrižovali alebo on vstal z mŕtvych, stojí tento človek pred vami zdravý. Apoštol Peter koná Božou mocou, plný Ducha Svätého, koná v Ježišovom mene. A tu ešte tak upresňuje, že toto Ježišovo meno je viac ako iné mená, nie je len sväté,ale plné sily, keď hovorí, „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení,“ čiže meno Ježiš.

Meno Ježiš Kristus nesie v sebe veľkú silu, veľkú moc uzdravovať, ale aj usvedčovať. V Svätom Písme v liste Filipanom je napísané, aby sa na mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, čiže celé Sväté Písmo svedčí o tomto mene Ježiš. Je to tak, ale v dnešnom evanjeliu Pán Ježiš akoby ešte k tomu svoju menu pridáva aj taký prívlastok, tiež veľmi dôležitý. Dnešné evanjelium začína slovami Ježiša Krista, keď Ježiš povedal, „Ja som dobrý pastier.“ Je to naozaj veľmi zaujímavý prívlastok k jeho menu: Ježiš Kristus, dobrý pastier. Veď samotný pojem „dobrý“ sám Pán Ježiš kritizuje v Lukášovom evanjeliu. Prichádza ktosi za Ježišom a hovorí, „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?“ A Ježiš mu povedal, „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba Boh.“ Čiže Pán Ježiš kritizuje, že ho nazývajú dobrým, lebo dobrý je iba Boh. A zároveň v dnešnom evanjeliu sám Pán Ježiš o sebe hovorí, „Ja som dobrý pastier,“ čiže aj týmto spôsobom Pán Ježiš ukazuje, že nie je obyčajný človek, že on je Boží Syn, že on je Boh sám. Aj tu sa ukazuje to tajomstvo Najsvätejšej Trojice, kde je iba jeden Boh a zároveň v troch osobách Duch Svätý, ktorý nás posväcuje, dáva silu, Ježiš Kristus, skrze ktorého sme spasení, a sám Nebeský Otec, ktorý nás živí. Čiže vidíme aj tu, je skryté to tajomstvo Najsvätejšej Trojice, keď sám Pán o sebe hovorí: „Ja som dobrý pastier.

Aj ten pojem „dobrý“ vtomto zmysle Pán Ježiš veľmi pekne upresňuje, pretože keď si povieme slovo „dobrý“ – dobrý človek, dobrý kamarát, dobrý sused – tak máme na mysli väčšinou také veci prirodzeného charakteru. Je dobrý, lebo je milý, je dobrý, lebo niečo požičal, je dobrý, lebo pomohol. Ale čo znamená „dobrý“ v tom skutočnom pravom Božom zmysle? Sám Ježiš hovorí, „Dobrý pastier položí svoj život za svoje ovce.“ Toto je to, čo urobil Pán Ježiš, že dal svoj život za nás všetkých. Preto sa môže právom hovoriť, že je on ten skutočne dobrý Boží Syn, ktorý položil svoj život za nás.

Aj my by sme mali byť tí, ktorí vedia položiť svoj život v rôznom zmysle pre dobro druhých. Položiť svoj život môže znamenať obetovať čas pre niekoho, môže znamenať, že robíme viac, ako sa nám chce. Zaprieť svoju lenivosť, možno pohodlnosť, možno aj niečo iné vo svojom živote urobiť viac, ako sa vyžaduje, viac ako iba predpísané. Obetujeme seba samých pre dobro druhých. Aj sám Ježiš hovorí tak veľmi pekne, že Otec ma miluje, preto dávam svoj život. Otec ma miluje preto. To je naozaj taká krásna súvislosť tej Božej lásky. Aj my si môžeme povedať, prečo nás Pán Boh miluje, prečo dal svojho Syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel? Samozrejme tá pekná odpoveď by mohla znieť, že Boh nezištne miluje, nič od nás nevyžaduje, to je to Božie milovať bez zásluh, milovať bez podmienok, ale aj tak sa vyžaduje od nás, aby sme sa Bohu tou jeho láske nejakým spôsobom odvďačili. Ako sa môžeme odvďačiť Bohu jeho láske a dobru, ktoré nám dennodenne dáva? Ako sa môžeme Všemohúcemu zadosťučiniť za jeho dobrotu pre nás, ako milí bratia a sestry? Tak, ako to hovorí Sväté Písmo, aby sme aj my vedeli dávať svoje životy, obetovať svoje životy pre dobro druhých, pre väčšie hodnoty, ako si myslíme, že žijeme. Snažme sa o to, aby aj naše mená boli zapísané v nebi, tam, kam smerujeme. Snažme sa o to, aby sme boli skutočné Božie deti, ako to hovorí aj v dnešnom druhom čítaní, keď hovorí, že sme Božími deťmi. Buďme tí, ktorých nás Pán Ježiš vykúpil, privádza k spáse, aby sme mohli rásť, byť spasení a byť na mieste, kde budeme Boha vidieť z tváre do tváre, vnímať ho celým svojím životom. Amen.