KÁZEŇ: Pozitívna pedagogika

Kázeň na 3. nedeľu cez rok B

Drahí bratia a sestry, v živote poznáme rôzne formy výchovy a pedagogiky. Existujú rôzne prístupy, ale jedno z najzákladnejších je rozdelenie na pozitívnu a negatívnu výchovu. Pozitívny prístup znamená, že sa snažíme vychovávať deti alebo mladých na základe motivácie. Podporujeme ich, motivujeme a ukazujeme im cestu. Snažíme sa im predstaviť niečo pozitívne, dobré, nejaký cieľ, ktorý majú dosiahnuť, aby ich to motivovalo postupovať vpred. V prípade, že to neprináša výsledky, existuje aj negatívny prístup spojený s trestmi a sankciami. Ak niečo neurobia správne, vedia, že budú potrestaní a stratia niečo dôležité. Ide o negatívny podnet, ktorý človeka motivuje vyhnúť sa chybám a pokračovať v správnom smere.
Aj pri dnešnom božom slove vidíme, že hneď v 1. čítaní z Knihy Jonáša Pán oslovil Jonáša a povedal mu: „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím.“ Jonáš teda išiel, a vidíme, že Pán mu prikázal, aby zvestoval Ninivčanom, že majú ešte 40 dní a Ninive bude zničené. Prenáša sa negatívna správa o hrozbe zániku Ninive. Vidíme, ako na túto správu zareaguje ľud tohto veľkého mesta. Počuli sme, že obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny. Konali pokánie, pretože chceli zachrániť svoje mesto, báli sa, že mesto bude rozvrátené. Ich reakcia bola výrazom obrátenia a pokánia. Vidíme, že aj v Starom zákone sa prejavuje Božie milosrdenstvo. Boh videl ich skutky, ako sa odvrátili od zlej cesty, a zmiloval sa nad nimi, nepostihol ich nešťastím, ktoré im hrozilo. Vidíme, že títo občania zareagovali na tú negatívnu správu. Dali sa na pokánie a zmenili sa. Možno aj toto je niekedy prístup k človeku, ale vidíme a cítime, že možno vo vnútri to nie je až také najlepšie používať vyhrážanie alebo zvestovanie zla, aby človek na základe strachu konal pokánie a menil sa, nie je to možno tou najlepšou cestou. Viem, že to nie je tou najlepšou cestou, a preto prichádza Pán Ježiš, a robí tak veľa vecí novým alebo istým spôsobom skvalitňuje a prehlbuje. Tak vidíme, že aj Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu prichádza a hlási, podobne ako chodil Jonáš a hlásal. Počúvame, čo a ako Pán Ježiš hlása? Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Už vidíme, že to Božie evanjelium je dobrá zvesť – zvesť o tom, že Boh je milosrdný, dobrá zvesť o našom Nebeskom Otcovi. Dobrá zvesť je, že sme zachránení. Pán Ježiš prichádza a zvestuje dobro, hovorí: „Naplnil sa čas, a priblížilo sa Božie kráľovstvo.“ Aj toto je obsahom tejto dobrej zvesti evanjelia – že sa priblížilo Božie kráľovstvo skrze Ježiša Krista, Božieho Syna. Definitívne sa priblíži, keď Pán Ježiš vykoná vykupiteľské dielo na kríži. Bytostne sa ho môžeme dotknúť, vstúpiť a žiť v ňom, keď opustíme tento hmatateľný svet a vstúpime do večnosti. Pán Ježiš prichádza a zvestuje túto dobrú zvesť. Pán Ježiš prináša dobrú zvesť a na základe tejto dobrej zvesti hovorí: „Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Toto je ten krok, ktorý má človek vykonať, nie zo strachu, ale z túžby po niečom dobrom, po nebeskom kráľovstve. My túžime vstúpiť do Božieho kráľovstva a raz tam prebývať, a preto konáme pokánie a veríme evanjeliu, zriekame sa všetkého zlého vo svojom živote, nie zo strachu, ale s túžbou.
Toto je možno správny prístup, ktorým by sme mali pristupovať, možno aj k tým ostatným. Možno niektorý človek žije v takom veľkom omylom, že aj tie dobré zvesti, ktoré sú mu zvestované, neverí. Možno nedokáže pochopiť, môže byť toľko oklamaný, že neverí tejto dobrej zvesti evanjelia, možno niekoho zamestnáva aj to negatívne, teda strach zo zatratenia, strach z pekla, strach z večného ohňa, o ktorom tiež Pán Ježiš veľakrát hovorí v evanjeliu. Nie sú to veci, ktorým by sa Pán Ježiš nedotýkal. Sám Pán Ježiš hovorí o pekelnom ohni, o neuhasiteľnom ohni, o utrpení vo večnosti, o diablovi – nie sú to témy, ktoré neexistujú. Vrcholom všetkého má byť túžba po dobre, túžba po nebeskom kráľovstve, ku ktorému všetci smerujeme.
Tak sa, milí bratia a sestry, snažme a práve týmto motivujme sami seba, aby sme túžbou po dobre, po nebeskom kráľovstve a tak konali pokánie, verili evanjeliu, konali dobré skutky, žili tak, ako nás Pán Ježiš pozýva a raz sa naozaj doslova dotkli a prežili v Božom kráľovstve.
Amen.