KÁZEŇ: Reč Lásky

Kázeň na Nedeľu zoslania Ducha Svätého

Milí bratia a sestry, keď človek ide do nového zamestnania, píše si životopis. Avšak tento životopis okrem štúdia, ktoré absolvoval, obsahuje aj zamestnania, v ktorých nadobudol znalosti, a jazyky, ktoré ovláda. Je to pochopiteľné, pretože tento náš veľký svet sa mieša. Ľudia obchodujú s inými štátmi, potrebujú sa dorozumieť, a dobre vieme, že aj Slovensko je malý štát, aby si nárokovalo, aby sa iní učili slovensky. Naopak, my sa musíme učiť cudzie jazyky, aby sme sa dorozumeli a komunikovali s inými ľuďmi. Aj preto je možno taký veľký dôraz na škole o vúučbu cudzieho jazyka. Povinne sa učíme cudzím jazykom, tým svetovým jazykom, ktoré hovorí celý svet, a ktorými sa vieme dorozumieť. Je to dôležité pre väčšinu ľudí.

Samozrejme, učenie sa cudzieho jazyka nie je ľahké, ako poznamenal jeden žiak, keď sa musel učiť. Keby všetci hovorili rovnakým jazykom, keby neboli rozdiely, keby si všetci rozumeli a nebol by problém v dorozumení, bolo by to naozaj veľmi krásne. Koniec koncov, tak to aj bolo kedysi dávno, pred tou veľkou vežou, ktorú stavali ľudia podľa knihy Geneze. Ľudia sa rozprávali jedným jazykom, vedeli sa dorozumieť a dohodnúť sa na veciach. Všetci sa istým spôsobom vedeli dorozumieť a uskutočniť, čo si dohodli. Avšak potom sa situácia zmenila, keď sa ten jazyk začal meniť. Keď ľudia začali rozprávať inými jazykmi, už si všetci nerozumeli. Toto prišlo skrze zlé predsavzatie, ktoré si človek dal. Skrze hriech naozaj prichádza rozdelenie a ťažkosti do života, či už vonkajšie hmotné, ľudské, alebo aj duševné a sociálne vzťahy. To sa stalo veľmi dávno, o čom podáva svedectvo kniha Geneze.

V dnešnom prvom čítaní z knihy Skutkov apoštolov počúvame, ako Duch Svätý zostúpil na učeníkov, ktorí boli zhromaždení na jednom mieste. Na každého z nich zostúpil akoby horiaci jazyk a začali rozprávať jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Niektorí počuli, ako hovoria, a čudovali sa, lebo im rozumeli, hoci boli z rôznych krajín. Zrazu akoby sa ten jazyk zjednotil. Duch Svätý dal učeníkom hovoriť takým spôsobom, že všetci rozumeli.

Aj my veríme, že sme prijali Ducha Svätého, možno pri krste alebo pri sviatosti birmovania, a prosíme ho, aby zostúpil na nás, dnes alebo kedykoľvek. Avšak predsa si nerozumieme? Nejde len o vonkajší jazyk, ide o niečo vnútorné, o niečo skryté. Duch Svätý zostúpil do srdca učeníkov. Duch Svätý zasiahol ich srdce a to je dôležité, kde nastáva zjednotenie reči. Reč lásky, ktorú všetci rozumejú a potrebujú. Amen.