Odpustky v Pôstnom období

Úplné odpustky sa za zvyčajných podmienok udeľujú veriacemu, ktorý:
1) si osobne vykoná pobožnosť krížovej cesty v súlade s týmito pravidlami:
a) Pobožnosť je potrebné vykonať pred riadne zriadenými zastaveniami krížovej cesty.
b) Na zriadenie krížovej cesty sa požaduje štrnásť krížov, ku ktorým majú byť zvyčajne pripojené zobrazenia predstavujúce jeruzalemské zastavenia.
c) Na základe všeobecne rozšíreného zvyku sa táto pobožnosť skladá zo štrnástich nábožných čítaní, ku ktorým sa pripájajú slovné modlitby. Na riadne vykonanie pobožnosti však stačí nábožné rozjímanie o Pánovom utrpení a smrti. Preto nie je nevyhnutné osobitné rozjímanie o jednotlivých tajomstvách zastavení.
d) Je žiaduce, aby sa prechádzalo od jedného zastavenia k druhému. Ak sa táto pobožnosť koná verejne a pohyb všetkých prítomných osôb sa nemôže pohodlne konať, potom stačí, aby aspoň ten, kto vedie pobožnosť, prechádzal medzi jednotlivými zastaveniami. Ostatní pritom zotrvávajú na svojom mieste.
e) Veriaci, ktorí sú oprávnene hatení prekážkami, môžu získať tie isté odpustky vtedy, ak sa nejaký čas (napríklad štvrťhodinu) venujú nábožnému čítaniu a rozjímaniu o utrpení a smrti nášho Pána Ježiša Krista (EO, 13).
2. v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.