Poľská biskupská konferencia vydáva dôležitý pastiersky list na obranu života!

„Nikto nemá právo v mene osobnej slobody rozhodovať o živote iného človeka! … Nemôže  

Varšava, 14.6.2024  (kath.net/PBK)  Uvádzame úryvky z pastierskeho listu, ktorý sa bude čítať v nedeľu, 16. júna:

Milovaní bratia a sestry!

… „Nemôže existovať pravá demokracia, ak sa neuznáva dôstojnosť života každého človeka a nerešpektujú sa jeho práva! Pripomína nám sv. Ján Pavol II. v encyklike Evangelium vitae (101). Právo každého človeka na život je chránené Všeobecným vyhlásením ľudských práv, Chartou EÚ o základných právach a Poľskou ústavou ako aj zákonmi. To je elementárny princíp ľudskej povahy. Preto sa musí aj v našej dobe celou silou a jasnosťou konštatovať, že obrana nenarodeného života je úzko spojená  s obranou každého ľudského práva. Predpokladá to presvedčenie, že každá ľudská bytosť je vždy niečím svätým a nedotknuteľným a v každej situácii a fáze jej vývoja. (Vyhlásenie Dikastéria pre náuku viery Dignitas infinita, 47).

V súčasnosti prežívame rastúci tlak na zmenu právnej ochrany ľudského života tak, že sa má legalizovať usmrcovanie dieťaťa v tele matky. To je veľmi znepokojivé a mimoriadne  nebezpečné pre verejnú bezpečnosť. Každý človek dobrej vôle by sa tomu ma postaviť na odpor …

Hodno vyzdvihnúť význam milujúcej rodiny, ktorá buduje na trvalom manželstve rodičov, predstavuje „svätyňu života“  a zásadnú spoločenskú jednotu na ochranu začínajúceho života.

„Muž a žena, zjednotení v manželstve, sú tak zapojení do Božieho diela: aktom plodenia prijímajú Boží dar a nový život sa otvára budúcnosti. (Evangelium vitae, 43).

Vražda nenarodeného dieťaťa spôsobuje ťažké psychické, fyzické aj duševné utrpenie, ktoré často vedie k rozpadu rodiny! …

Vyjadrujeme veľkú úctu matkám, ktoré slúžia životu s láskou a ochraňujú svoje deti aj v najťažších situáciách. Dokazujú, že radosť, krása a veľkosť materskej lásky sa vyjadruje v neumierajúcej starosti o blaho detí nezávisle od okolností.

Obraciame sa aj na otcov, ktorých úlohou je chrániť rodinu najmä požehnané ženy a ich deti. Ich milujúce nasadenie za ochranu najslabších je nenahraditeľné, preto sa dnes nesmú dištancovať od angažovanosti za právnu ochranu ľudského života. …

Ó Mária, zornička nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme túto vec života! Zhliadni na nespočetné deti, ktorým sa bráni narodiť sa, na chudobných, obete neľudského násilia, starých a chorých , ktorí sú usmrcovaní z ľahostajnosti, či z údajného súcitu! …

-zg-