Sv. Michala, Gabriela a Rafaela

Kázeň na sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela

Milí bratia a sestry, slávime sviatok troch veľkých archanjelov svätého Michala, Gabriela a Rafaela. Hoci máme len málo informácií o týchto duchovných bytostiach, predsa Sväté písmo svedčí o nich, či už v Starom zákone alebo v Novom zákone. Ja by som vám chcel povedať päť vecí o týchto trom archanjeloch, ktoré by sme možno mali vedieť aj my, pretože sú to duchovné bytosti, poslané od Boha a môžu nám naozaj pomáhať.

Prvá vec, ktorú by sme mali vedieť, je, že archanjeli sú na treťom najnižšom mieste v hierarchii anjelov. Sme o tom informovaní hlavne z autority Svätého písma, ktoré hovorí o deviatich rádoch anjelov, ktoré sú rozdelené do skupín, ako sú anjeli, kniežatstvá, archanjeli, mocnosti, sily, panstvá, tróny, cherubíni a serafíni. Prorok Izaiáš, knihy Genesis, Kolosanom, Efezanom a Rimanom nám dávajú informácie o týchto archanjeloch. To nám hovorí, že nie sú sami, nie sú iba nejakí bežní anjeli ale archanjeli. Tieto duchovné bytosti sú výnimočné a majú významné miesto v duchovnom svete. Ich fungovanie a účel sú obklopené veľkým tajomstvom.

Druhou vecou je, že archanjelom bolo zverené doručovanie dôležitých správ ľuďom. Svätý Michal archanjel bol známy tým, že priniesol božskú inšpiráciu svätému Jánovi v knihe Zjavenia. Je tiež považovaný za ochrancu Cirkvi a ochraňuje ju pred zlom. Michal je najviac známy svojou úlohou pri vyháňaní anjela Lucifera z neba. Svätý Gabriel je prvýkrát spomenutý v Knihe Daniela, kde pomáha Danielovi v jeho misii na zemi. Neskôr sa Gabriel zjavil Zachariášovi a ešte neskôr Najsvätejšej Panne Márii, aby predniesol najväčšie posolstvo, aké nám Boh chce odovzdať – že sa narodí Mesiáš. Gabriel má výnimočné poslanie. Rafael je uvedený v Knihe Tobiáš, kde uzdravuje Tobiáša, oslobodzuje od démonov. Rafael tiež sprevádza Tobiáša po ceste, pričom je v prestrojení za človeka, a inšpiruje ho v tom, čo má robiť. Rafael teda konkrétne pomáha Tobiášovi, jeho otcovi a Sáre. Títo traja archanjeli, ktorí takýmto konkrétnym spôsobom zasiahli do sveta, sú naozaj popísaní v Svätom písme.

Tretí bod, ktorým by som sa chcel pozastaviť, je ten, že archanjeli nemajú telo ani krídla alebo meč, ako ich obvykle zobrazujeme na obrazoch alebo sochách. Na týchto zobrazeniach majú krídla na veľkých telách a držia meče v rukách. Toto však nie je správne, pretože archanjeli sú čistými duchmi a nemajú hmotné telo. Hoci občas môžu vyzerať ako ľudia, skutočnosť je taká, že archanjeli sú naozaj iba tu, aby pomohli. Čiže archanjeli sú čistí duchovia. Dr. Peter Kreeft podáva vo svojej knihe Anjeli a démoni vynikajúci popis: „Kvôli nedostatku tiel anjeli nezaberajú priestor ako my a pohybujú sa v našom svete bez toho, aby zaberali miesto.“ Najbližšia analógia toho, ako sa pohybujú anjeli, je ako „elektróny“ alebo „kvantové skoky“. Anjeli sa „pohybujú okamžite z jedného miesta na druhé bez toho, aby prešli cez akýkoľvek priestor alebo čas medzi nimi.“ “ Na druhej strane, aj keď nemajú hmotné telá, môžu ovplyvňovať hmotný svet. Sú to čistí duchovia (ako Boh) a majú takú inteligenciu a duševnú moc, že dokážu hýbať hmotnými vecami alebo prevziať vzhľad tela. Ako presne to všetko vychádza, je trochu záhadou.

Štvrtý bod je, že archanjeli nás môžu chrániť pred zlom. A naozaj konkrétnym spôsobom je to vyjadrené prostredníctvom známej modlitby k svätému Michalovi archanjelovi, ktorú by mala celá cirkev modliť pred svätou omšou. To, čo bolo zavedené, sa obnovuje, aby táto známa modlitba k svätému Michalovi archanjelovi bola všetkým blízka, aby sme ho stále vzývali, pretože práve svätý Michal archanjel je bojovník proti diablovi, ochranca cirkvi a určite aj nás, kresťanov. Máme tu teda ďalšie modlitby, ktorými sa môžeme modliť k archanjelom.

Priatym posolstvom je, že archanjeli existujú dodnes. Nie je to iba skutočnosť zo starého či nového zákona pred tisíckami rokov, ale archanjeli existujú stále, aj keď mnohí ľudia si to neuvedomujú. Možno mi ani neveríte, no predsa existujú, a Sväté písmo svedčí o ich existencii, o ich poslaní, sile a moci. Existujú dodnes, aby nás chránili pred zlom, ochraňovali pred diablom, a možno nás sprevádzali počas nášho života, pretože Boh ich stvoril aj s týmto účelom.

Dnešný deň, milí bratia a sestry, nie je len o uvedomení si anjelov a toho duchovného sveta, ktorý nás obklopuje, či si to už uvedomujeme alebo nie. Veď práve prebieha veľký boj doslova za našimi chrbtami. Ide o boj o to najdôležitejšie – našu dušu. Diabol bojuje, pretože už nemá čo stratiť, stratil všetko. Jeho jediným cieľom je strhnúť človeka na svoju stranu a zatracenie jeho duše. Archanjeli nám majú pomáhať, aby sme tento boj zvládli, aby sme si zachránili duše a ak je to možné, aby sme pomohli aj tým ostatným. Amen.