Odprosujúca modlitba na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú tvoje najláskavejšie Srdce. (Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.) Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou … Read more

ZASVÄTENIE ĽUDSKÉHO POKOLENIA BOŽSKÉMU SRDCU

Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás, pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:Tvoji sme a tvoji chceme zostať.Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť,každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu, a všetkých strhni k tvojmu svätému … Read more

Milujte modlitbu

Milujte modlitbu, majte túžbu sa modliť a podstúpte námahu, ktorá modlitbu sprevádza. Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac. Modlitba rozširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám.Proste s veľkou túžbou a vaše srdce sa stane dosť veľké na to, aby ho pojalo a aby sa dar stal … Read more