KÁZEŇ: Choroba, ktorá nás približuje k Bohu

Kázeň na 6. nedeľu cez rok B Milí bratia a sestry, v živote spoznávame rôzne choroby. Sú choroby, ktoré možno považovať za ľahké, s jemným priebehom, s ktorými človek zápasí dennodenne. No existujú aj choroby, ktoré sú ťažké, ba dokonca smrteľné. Pri každej chorobe, ktorou človek prechádza, je veľmi užitočné a dobré, ak má niekoho, … Read more

6. nedeľa cez rok A

Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Počuli ste, … Read more

6. nedeľa cez rok C

Lk 6,17. 20-26 Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, … Read more