Úplné odpustky za duše v očistci

Úplné odpustky, ktoré možno získať jedine pre duše v očistci, sa udeľujú veriacemu, ktorý:V jednotlivých dňoch od 1. novembra do 8. novembra nábožne navštívi cintorín a nábožne sa pomodlí za zomrelých, hoci iba v mysli.V deň, keď sa slávi Spomienka na všetkých zosnulých veriacich, nábožne navštívi kostol, alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a … Read more

Sv. Ján Mária Vianney o očistci

„Keby sme vedeli, akú moc majú tieto dobré duše v očistci nad Srdcom Božím, a keby sme vedeli, akých milostí je možné získať ich príhovorom, nezabúdali by sme toľko na ne. Musíme sa za ne veľa modliť, aby aj ony za nás mnoho prosili.“

Bl. Katarína Emmerichová o očistci

„Ak sa niekto modlí či trpí za duše v očistci, prospieva im hneď táto obeť a sú tak rady, tak šťastné a tak vďačné! Ak som za ne obetovala svoje bolesti, vždy sa za mňa prihovárali.“

Maria Lindmayerová o očistci

„Ak prosíme dušičky o pomoc, bývame čoskoro vypočutí, nie však preto, že nás dušičky vypočuli, ale že nám Boh vyhovel pre svoju nesmiernu lásku k dušiam v očistci, lebo Boh ich veľmi miluje.“

Sv. Hrieronym o očistci

„S každou zbožne slúženou svätou omšou vychádza mnoho duší z očistca a spejú do neba. To isté je možné povedať o omšiach, ktorých sa zbožne zúčastňujeme.“

Sv. Faustína o očistci

„Uzrela som anjela strážcu, ktorý mi kázal, aby som ho nasledovala. Čoskoro som došla na hmlisté miesto, ktoré bolo naplnené ohňom, kde trpeli mnohé duše. Tieto duše sa vrúcne modlili, ale pomôcť si už nemohli. Plamene, ktoré ich pálili, sa ma nedotkli. Môj anjel strážca ma neopúšťal ani na chvíľu. Opýtala som sa tých duší, … Read more

Modlitba sv. Gertrúdy za duše v očistci

Večný otče, obetujem Ti Najsvätejšiu Krv Ježiša Krista, v spojení so všetkými omšami slúženými v tento deň po celom svete, za všetky sväté duše v očistci, za všetkých hriešnikov v Tvojej katolíckej Cirkvi, v mojej vlastnej krajine a v mojej vlastnej rodine. Amen.

Sv. Katarína Janovská o očistci

„Kto v tomto živote robí pokánie za svoje hriechy, zaplatí niekoľkými haliermi dlh mnohých tisícov dukátov. Ak však odkladá s pokáním až na večnosť, platí nepatrný dlh niekoľkých halierov mnohými tisíckami dukátov.“ Lebo tresty na večnosti sa nedajú porovnať s trestami tu na zemi …